Predseda Vedeckej rady Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov oznamuje, že  v zasadačke Dekanátu Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, B - blok, I. poschodie sa uskutoční:

  • dňa 05. 02. 2014

o 12.00 h  habilitačná prednáška Ing. Michala Puškára, PhD., výskumného pracovníka na Katedre konštruovania, dopravy a logistiky Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, na tému „Trendy v smerovaní vývoja spaľovacích motorov a obhajoba habilitačnej práce „Optimalizačné metódy a inovačné konštrukčné riešenia spaľovacieho motora“,

o 13.30 h  habilitačná prednáška Ing. Jaroslawa Siduna, PhD., Department of Materials Science and Biomedical Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, Bialystok University of Technology,  Bialystok, na tému „Charakteristika vplyvu frettingu a frettingu - korózie degradácie implantovaných materiálov a obhajoba habilitačnej práce „Procesy degradácie fixácií tvárovej časti lebky a ich vplyv na tkanivové reakcie“, - nekoná sa

o 15.00 h  habilitačná prednáška Ing. Kazimierza Dzierźeka, PhD., Department Automatic Control and Robotics, Faculty of Mechanical Engineering, Bialystok University of Technology,  Bialystok, na tému „Simulácia priemyselných objektov a obhajoba habilitačnej práce „Programovanie pri použití PLC GE Intelligent Platforms“

  • dňa 06. 02. 2014

o 8.00 h  habilitačná prednáška Ing. Róberta Huňadyho, PhD., odborného asistenta na Katedre aplikovanej mechaniky a mechatroniky Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, na tému „Vibrodiagnostická analýza strojov a obhajoba habilitačnej práce „Modálna analýza mechanických sústav novodobými prostriedkami experimentálnej mechaniky“

o 09.30 h  habilitačná prednáška Ing. Michaely Balážikovej, PhD., odbornej asistentky na Katedre bezpečnosti a kvality produkcie Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, na tému „Akustické riziko ako súčasť bezpečnostných analýz a obhajoba habilitačnej práce „Riadenie akustických rizík“

o 11.00 h  habilitačná prednáška Ing. Juraja Šeba, PhD., odborného asistenta na Katedre priemyselného inžinierstva a manažmentu Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, na tému „Inovácie pracovných procesov a obhajoba habilitačnej práce „Uskutočniteľnosť a efektívnosť demontáže dožitých výrobkov“,

o 12.30 h  habilitačná prednáška Ing. Renáty Turisovej, PhD., odbornej asistentky na Katedre priemyselného inžinierstva a manažmentu Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, na tému „Design for Six Sigma vo vývoji produktu a obhajoba habilitačnej práce „Konceptuálna zraniteľnosť vývoja produktov“.

Dr. h. c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc.

      dekan a predseda vedeckej rady fakulty