Na základe rozhodnutia vedenia Strojníckej fakulty TU v Košiciach

u d e ľ u j e m  d e k a n s k é   v o ľ n o  

všetkým študentom denného štúdia Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach na deň

22. apríla 2014.

Dr.h.c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc.

 dekan                                 

                               celý dokument