V zmysle rozvoja študentských aktivít vyhlasujem pre rok 2014 konferenciu študentov Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach v študentskej vedeckej a odbornej činnosti na deň 14. 5. 2014.

1. Cieľová skupina študentov konferencie
Konferencia je určená pre všetkých študentov SjF TUKE, ako aj pre študentov Strojníckych fakúlt na Slovensku a v zahraničí. Aktívnu účasť odporúčam študentom končiacich ročníkov v prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia.

2. Oblastné zameranie konferencie
Prezentácie študentských prác sa budú vykonávať v sekciách, ktoré sú príslušné ústavom fakulty:
sekcia 1: teoretický základ vedy a techniky, aplikovaná informatika (garant: prof. RNDr. Dušan Knežo, CSc.)
sekcia 2: výrobné technológie a materiály, ekonomika a marketing (garant: prof. Ing. Milan Kováč, DrSc.)
sekcia 3: strojné zariadenia, konštrukcia strojov, automatizácia strojov, energetika (garant: prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD.)
sekcia 4: bezpečnosť, kvalita produkcie, environmentalistika (garant: Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD.)
sekcia 5: práce študentov stredných škôl (garant: doc. Ing. Janette Brezinová, PhD.)

3. Programový výbor konferencie
Predseda: prof. Ing. František Greškovič, CSc. - prodekan pre pedagogickú činnosť v II. a III. stupni vysokoškolského vzdelávania a informatiku
Členovia:
prof. RNDr. Dušan Knežo, CSc. - garant sekcie č. 1
prof. Ing. Milan Kováč, DrSc. - garant sekcie č . 2
prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD. - garant sekcie č . 3
Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD. - garant sekcie č. 4
doc. Ing. Janette Brezinová, PhD. - garant sekcie č. 5

4. Podmienk účasti študentov na konferencii
a) Študent absolvuje katedrové kolo VO do 2. 5. 2014.
(pre účastníkov z iných Strojníckych fakúlt zo Slovenska a zahraničia platí odporúčanie vedúceho pracoviska)
b) Študenta nahlási vedúci katedry - pracoviska k účasti na konferenciu ŠVOČ do 6. 5. 2014.
c) Študent sa prihlási - prihláškou na Študijné oddelenie SjF u p. Timkovej, kde vyplní:
- sekciu prezentácie, názov témy, autora práce, formu a ročník štúdia, katedru - pracovisko, vedúceho témy, anotáciu (10 riadkov).
Uvedenú prihlášku podpíše autor práce a vedúci katedry - pracoviska do 6. 5. 2014.
d) Prácu v rozsahu (15 - 20 strán) v textovej podobe študenti odovzdajú na ŠO SjF p. Timkovej do 6. 5. 2014.
e) Prezentované práce študentov môžu byť časti diplomových a bakalárskych prác, alebo iné témy, ktoré sú súčasťou vedecko-výskumnej činnosti pracoviska.
f) Vedúci katedier, resp. pracovísk nahlásia prvých riešiteľov a ich vedúcich prác v počte minimálne „3" a max. „5" študentov.
(bod.f) neplatí pre účastníkov z iných Strojníckych fakúlt zo Slovenska a zahraničia)
g) Prezentácia v slovenskom, resp. anglickom jazyku v programe power - point.

5. Časové zabezpečenie prezentácií
- Do 2. 5. 2014 - katedrové kolá ŠVOČ 2014  - zodpovedný: vedúci katedry
- Do 6. 5. 2014 - nahlásenie účastníkov konferencie a prihlásenie sa študentov  - zodpovedný: vedúci katedry
- Do 6. 5. 2014 - odovzdanie prác v textovej podobe na Študijné oddelenie SjF
- Dňa 14. 5. 2014 o 9.00 h - zahájenie prezentácií na konferencii podľa sekcií (1 - 5) na uvedených pracoviskách (viď. bod 5)
Vyhlásenie najlepších prác a odovzdanie ocenení bude 14.5.2014 o 14.00 h v hlavnej budove, Letná 9, 3. poschodie, A - blok, miestnosť č. 35.

6. Priebeh a vyhodnotenie konferencie
• Organizáciu a riadenie konferencie zabezpečuje ŠO SjF a programový výbor pod gesciou dekana SjF TUKE, Dr.h.c. mult. prof Ing. Františka Trebuňu, CSc.
• Odbornú stránku prezentácii garantujú gestori sekcií.
• Finančné ocenenie príspevkov bude po sekciách (1. až 3. miesto).
• Písomné uznanie prezentovaných prác dostanú všetci účastníci.
• Účastníci z iných Strojníckych fakúlt zo Slovenska a zahraničia budú zadelení do sekcií programovým výborom.

V prípade námetov a nejasností prosím kontaktovať Študijné oddelenie SjF.

S úctou

Dr.h.c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc. 

                           dekan

celý dokument

prihláška