Termín registrácie záverečných prác do Univerzitnej knižnice TUKE:

28. apríl - 12. mája 2014.

Registrácia a tlačenie licenčných zmlúv bude prebiehať v Knižnici TUKE

Výňatok z metodického pokynu o záverečných prácach na TUKE: (http://www.tuke.sk/tuke/pre-studentov/studium/OS_H1_01_pril_31_MPkOzaver...)

Študent:

a) Vypracuje záverečnú prácu (ZP) v súlade s týmto metodickým pokynom, pričom rešpektuje autorské práva.

b) V odôvodnenom prípade prostredníctvom školiteľa (vedúceho práce) požiada o odkladnú lehotu pre sprístupnenie práce.

c) Pred registráciou (odovzdaním) ZP v Univerzitnej knižnici TUKE doplní v systéme údaje o ZP, konkrétne abstrakt v slovenskom a anglickom jazyku, ako aj kľúčové slová v slovenskom a anglickom jazyku.

d) Vyplní elektronický registračný formulár a vloží záverečnú prácu v elektronickej forme cez portál do systému univerzitnej knižnice – informácie o ZP, konverzii finálnej verzie ZP do formátu PDF a registrácii do IS ETD sú na: http://etd.lib.tuke.sk/

e) Vytlačí licenčnú zmluvu a potvrdenie o odovzdaní licenčnej zmluvy – dokumenty budú automaticky generované prostredníctvom IS ETD.

f) Odovzdá na pracovisko garantujúce príslušný študijný program (katedru) určený počet exemplárov záverečnej práce v tlačenej forme.

g) Zodpovedá za zhodnosť tlačenej a elektronickej verzie záverečnej práce, ako aj za originalitu svojej práce.

UPOZORŇUJEME ŠTUDENTOV, ABY SI V SYSTÉME MAIS DÔKLADNE SKONTROLOVALI:

  • Osobné údaje (meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia) – zmeny nahláste na študijnom oddelení SjF TUKE.
  • Názov záverečnej práce, meno školiteľa – prípadné nedostatky nahláste príslušnému katedrovému správcovi.
  • Zapísané hodnotenia jednotlivých predmetov – tieto údaje musia byť zhodné so zápisom v indexe (budú uvedené v Dodatku k diplomu).

Indexy je potrebné odovzdať na študijné oddelenie SjF do 12. mája 2014  (v indexe musia byť zapísané hodnotenia predmetov za všetky ročníky štúdia).

Záverečné práce v tlačenej forme je potrebne odovzdať na príslušnej katedre do 12. mája 2014.