Predseda Vedeckej rady Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach v zmysle § 1 ods. 14 a § 4 ods. 10vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov oznamuje, že v zasadačke Dekanátu Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, B - blok, I. poschodie sa uskutoční:

 

  • dňa 21. 05. 2014

o 10.00 h  habilitačná prednáška Ing. Anny Guzanovej, PhD., odbornej asistentky na Katedre technológií a materiálov Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, na tému „Metódy hodnotenia vlastností vrstiev a povlakov a obhajoba habilitačnej práce „Štúdium vybraných vlastností žiarovo striekaných povlakov“,

o 12.00 h  habilitačná prednáška Ing. Jarosława Siduna, PhD., Department of Materials Science and Biomedical Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, Bialystok University of Technology,  Bialystok, na tému „Charakteristika vplyvu frettingu a frettingu - korózie degradácie implantovaných materiálov a obhajoba habilitačnej práce „Procesy degradácie fixácií tvárovej časti lebky a ich vplyv na tkanivové reakcie“,

o 13.30 h  habilitačná prednáška RNDr. Marianny Trebuňovej, PhD., pracovníčky vedy, výskumu a vývoja Združenej tkanivovej banky a Oddelenia pre výskum a vývoj, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, na tému „Proteomika v  bioinžinierskom výskume a obhajoba habilitačnej práce „Stanovenie profilu biomechaniky vzoriek proteomickou analýzou“,

o 15.00 h  habilitačná prednáška Dr. h. c. Ing. Milana Fiľa, PhD., prezidenta spoločnosti ECO-INVEST, a.s., Bratislava, na tému „Analytické logistické metódy a ich využitie pri riešení úloh priemyselnej praxe a obhajoba habilitačnej práce „Logistika ako entita modelovania a simulácie v priemyselnom inžinierstve“,

  • dňa 22. 05. 2014

o 9.30 h  habilitačná prednáška Ing. Jána Semjona, PhD., odborného asistenta na Katedre výrobnej techniky a robotiky Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, na tému „Metodika overovania parametrov polohovacích aktuátorov a obhajoba habilitačnej práce „Návrh rotačných osi polohovacích a manipulačných jednotiek na báze presných reduktorov“,

o 11.00 h  inauguračná prednáška doc. Ing. Michala Kelemena, PhD., docenta na Katedre aplikovanej mechaniky a mechatroniky Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, na tému „Mechatronické prístupy k návrhu výrobkov“.

 

Dr. h. c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc.

      dekan a predseda vedeckej rady fakulty