Odovzdanie diplomov absolventom bakalárskeho štúdia sa uskutoční dňa 30.júna (pondelok) v Aule Maxima

9:30 h Ústav technológií a manažmentu

Automobilová výroba

Počítačová podpora strojárskej výroby

Priemyselné inžinierstvo

 

12:00 h Ústav bezpečnosti, kvality a environmentalistiky

Kvalita produkcie

Environmentálne manažérstvo

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Technika ochrany životného prostredia

Ústav špeciálnych technických vied

Mechatronika

Všeobecné strojárstvo

Protetika a ortotika

Ústav konštrukcie strojov a zariadení

Riadenie a diagnostika výrobnej, robotickej a dopravnej techniky

 

POZNÁMKA

Žiadame absolventov, aby v uvedený deň prišli slávnostne oblečení aspoň 30 minút pred začiatkom odovzdávania diplomov. Po prevzatí diplomu je potrebné, aby absolventi podpisom potvrdili prevzatie diplomu v knihe absolventov a odovzdali potvrdené tlačivo o odovzdaní kníh a učebných pomôcok (ak tak už neurobili na študijnom oddelení). Následne bude vrátený absolventom výkaz o štúdiu.

 

Košice 20.5.2014

Dr.h.c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc.

                       dekan