Vyhlásenie volieb do Akademického senátu Sjf TUKE pre volebné obdobie 2014-2018

 

Uznesením č. XVI/3 zo dňa 4.9.2014 akademický senát vyhlasuje voľby do Akademického senátu Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach nasledovne:

 

  • voľby vo volebných obvodoch č. 1 až 16 (zamestnanecká časť) na deň 16.9.2014,
  • voľby vo volebných obvodoch č. 17 až 19 (študentská časť) na deň 6.10.2014.

 

Voľby sa uskutočnia nasledovne:

  • voľby vo volebných obvodoch č. 1 až 16 (zamestnanecká časť, volebné obvody príslušných katedier v zmysle platnej organizačnej štruktúry) sa uskutočnia na mieste a v čase určenom obvodovou volebnou komisiou spravidla v pracovnom čase a na obvyklom mieste (zasadacia miestnosť príslušnej katedry),
  • voľby vo volebných obvodoch č. 17 a 18 (študentská časť, volebný obvod študentov 1. stupňa vysokoškolského štúdia a volebný obvod študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia) sa uskutočnia v čase od 9:00 do 14:00 v zasadacej miestnosti dekanátu Strojníckej fakulty.
  • voľby vo volebnom obvode č. 19 (študentská časť, volebný obvod študentov 3. stupňa vysokoškolského štúdia) sa uskutočnia v čase od 9:00 do 14:00 v zasadacej miestnosti dekana Strojníckej fakulty.

 

Voľby sa budú riadiť časovým harmonogramom uvedeným v prílohe č. 1.

 

prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.

    predseda AS SjF TUKE

 

V Košiciach dňa 4.9.2014

 

Príloha č. 1

Časový harmonogram volieb do Akademického senátu SjF TUKE

Voľby do AS SjF TUKE

Zasadnutie AS SjF TUKE a vyhlásenie volieb, voľba hlavnej volebnej komisie, voľba komisií pre študentskú časť AS

4.9.2014 štvrtok

Zasadnutie akademickej obce katedier, voľba volebných komisií na katedrách

do 9.9.2014 utorok

Termín na podávanie kandidátov na členov AS SjF TUKE na katedrách, zverejnenie kandidátov

12.9.2014  piatok

Voľby do AS SjF TUKE na katedrách

16.9.2014 utorok

Odovzdanie zápisnice hlavnej volebnej komisii

16.9.2014 utorok

Vyhlásenie výsledkov hlavnou volebnou komisiou

17.9.2014 streda

Termín na podávanie kandidátov na členov AS SjF TUKE - študentská časť, zverejnenie kandidátov

29.9.2014 pondelok

Voľby do AS SjF TUKE - študentská časť

6.10.2014 pondelok

Odovzdanie zápisnice hlavnej volebnej komisii

6.10.2014 pondelok

Vyhlásenie výsledkov hlavnou volebnou komisiou

7.10.2014 utorok

 

Návrh členov hlavnej volebnej komisie

 

Zloženie hlavnej volebnej komisie navrhujem nasledovne:

Predseda

doc. Ing. Ján Semjon, PhD, Katedra robotiky

Členovia:

Ing. Ľuboslava Šidlovská, Katedry konštrukčného, automobilového a dopravného inžinierstva

Bc. Martina Komlošová, študentka 2. stupňa vysokoškolského štúdia, študijný program Manažment technických a environmentálnych rizík v strojárstve.

Zloženie obvodových volebných komisií volebných obvodov č. 1-16 si zvolia členovia akademickej obce príslušných volebných obvodov podľa harmonogramu volieb.

Zloženie obvodových volebných komisií volebných obvodov č. 17-19 zvolí akademický senát v 39. týždni kalendárneho roka.