Dňa 7.11.2014 sa na Strojníckej fakulte TU v Košiciach uskutočnila slávnostná imatrikulácia študentov I. ročníka bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia v dennej a externej forme. Imatrikulácie sa zúčastnilo vedenie SjF, predseda Akademického senátu SjF, riaditelia ústavov, vedúci katedier, pedagógovia ako aj vedecko-výskumní pracovníci. Študenti sa svojím sľubom zaviazali, že všetky povinnosti študenta fakulty si budú plniť svedomite a zodpovedne. V mene dekana fakulty študentov pozdravil prof. Ing. Jozef BOCKO, CSc., prodekan pre vedecko – výskumnú činnosť, zahraničné styky a spoluprácu s praxou. Slávnostný príhovor predniesol Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj SINAY, DrSc., prorektor pre vonkajšie vzťahy a marketing TUKE.

Milí študenti, prajeme vám, aby čas strávený na našej alma mater bol najkrajším obdobím vášho života a aby ste počas neho získali množstvo vedomostí a skvelých vlastností. Buďte hrdí na svoju fakultu a pripojte sa k šíreniu je jej dobrého mena!

 

fotogaléria