Akademický senát Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach na svojom zasadaní dňa 5.11.2014 schválil voľby dekana a časový harmonogram volieb dekana SjF TU v Košiciach. V zmysle Zásad volieb dekana SjF TUKE, príloha č. 4, Štatútu SjF TUKE, bol na funkciu dekana SjF navrhnutý:

 

Dr.h.c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc.

dekan foto

 

Štrukturovaný profesijný životopis

D.r.h.c. mult. prof. Ing. František TREBUŇA, CSc.

Dátum narodenia: 1947

Miesto narodenia: Spišské Hanušovce okr. Kežmarok

Stav: Ženatý

Manželka: MUDr. Kamila Trebuňová, rodená Baranová

Deti: MUDr. František Trebuňa, rok narodenia 1974

       Doc. Ing. Peter Trebuňa, PhD., rok narodenia 1980

Štátna príslušnosť: Slovenská

 

Vzdelanie:

- Základné vzdelanie - ZDŠ Spišské Hanušovce (1952-1962)

- Úplné stredné všeobecné vzdelanie - SVŠ Spišská Stará Ves (1962-1965)

- Vysokoškolské vzdelanie - SjF VŠT Košice (1965-1970)

- Riadna vedecká ašpirantúra - SjF VŠT Košice (1971-1973)

 

Priebeh praxe:

- profesor KAMaM SjF TU v Košiciach 1996 - doteraz,

- docent KTM SjF VŠT v Košiciach 1978 - 1995,

- starší inžinier VZLU Praha 1974 - 1975,

- odborný asistent KTM SjF VŠT v Košiciach 1973 - 1974, 1975- 1978,

- riadny vedecký ašpirant Katedry technickej mechaniky SjF VŠT v Košiciach 1971 - 1973,

- asistent Katedry technickej mechaniky Strojníckej fakulty VŠT v Košiciach 1970 - 1971

 

Riadiace funkcie v rámci katedry a fakulty:

- tajomník Katedry technickej mechaniky SjF VŠT v Košiciach (1975-1978),

- zástupca vedúceho katedry KTM SjF VŠT v Košiciach (1979-1985),

- vedúci Katedry technickej mechaniky SjF VŠT v Košiciach (1986-1990),

- prodekan SjF v Košiciach (1995-1996),

- dekan Strojníckej fakulty TU v Košiciach (1997-2003),

- prodekan, riaditeľ ústavu špeciálnych technických vied a vedúci katedry aplikovanej mechaniky a mechatroniky SjF TU v Košiciach (2003-2011),

- dekan SjF TU v Košiciach (2011-doteraz).

Študijné a prednáškové pobyty:

- Technická univerzita Západný Berlín - 1968

- Moskovský stavebný inštitút Moskva - 1973

- Leningradský polytechnický inštitút Petrohrad - 1973

- Mineralogicko - geologický inštitút Sofia - 1978

- Bergská univerzita Wuppertal - 1985, 1989

- Polytechnika Warsawska, Warsawa - 1988

- Polytechnika Rzeszow - 1978, 1981, 1983, 1987

- ETH Zurich - 1997

 

Vedeckopedagogický rast:

- obhajoba kandidátskej dizertačnej práce "Príspevok k výpočtu napätosti v tenkostenných konštrukciách", odbor: "Mechanika tuhých a poddajných telies a prostredí" - 1973 - SjF VŠT v Košiciach

- habilitácia za docenta. Habilitačná práca "Aplikácia matematickej teórie pružnosti pri výpočte ortotropných dosiek a konštrukcií", odbor: "Mechanika tuhých a poddajných telies a prostredí" - 1978 - SjF VŠT v Košiciach

- vymenúvacie konanie za profesora. Inauguračná prednáška "Analytické a experimentálne posúdenie pevnosti a tuhosti nosných konštrukcií z klasických a novodobých materiálov", odbor: "Aplikovaná mechanika" - 1995 SjF Žilinskej univerzity v Žiline

 

Vedecká orientácia:

Riadenie vedecko-výskumnej činnosti, tvorba nových metodík výpočtov a experimentálnych metód, principiálne nové technické riešenia strojov a zariadení, aplikácia novodobých materiálov, predikcia životnosti a spoľahlivosti.

 

Prehľad vedecko-výskumných a odborných aktivít:

Vedecké monografie - 12

Vysokoškolské učebnice - 13

Odborné a popularizačné knihy - 6

Vysokoškolské skriptá - 12

Pôvodné vedecké práce v časopisoch doma a v zahraničí - cca 400

Pôvodné vedecké práce v zborníkoch doma a v zahraničí - cca 180

Citácie v publikovaných vedeckých prácach - viac ako 400

Vedecko-výskumné práce, projekty a inžinierske diela - 312

Obhájené doktorandské práce z odborov Aplikovaná mechanika, Mechatronika, Súdne inžinierstvo - 26

 

Členstvo vo vedeckých radách, redakčných radách, komisiách:

- člen Vedeckej rady TUKE,

- člen Vedeckej rady SjF TU v Košiciach,

- člen Vedeckej rady VUT Brno,

- člen Vedeckej rady VŠB TU Ostrava,

- člen Vedeckej rady SjF STU Bratislava do roku 2007 a od roku 2011 - doteraz,

- člen Vedeckej rady FPT TnU AD Púchov,

- viceprezident asociácie strojných inžinierov Slovenska,

- člen Českej a Slovenskej spoločnosti pre mechaniku,

- predseda a člen redakčných rád domácich a zahraničných vedeckých časopisov,

- predseda a člen vedeckých výborov domácich a zahraničných konferencií,

- predseda TSC IMEKO experimentálna mechanika,

- člen výkonného výboru ZAP SR.

 

Vybrané ocenenia za vedecko-odbornú a publikačnú činnosť:

- Medaila "Vynikajúci študnet VŠT", 1970,

- Uznanie Prezídia ČSAV Praha, 1971,

- Cena riaditeľa programu Intercosmos za vývoj zariadenia pre experiment Vertikal, 1979

- Viacnásobné ocenenie VSŽ Košice - 1982, 1985

- Cena rektora VŠT Košice - 1982, 1983, 1989

- Cena Slovenského literárneho fondu za publikácie v Strojníckom časopise - 1983, 1986

- Ocenenia Československej spoločnosti pre mechaniku - 1985, 1986

- Cena riaditeľa VUKOV Prešov za výskum robotiky, 1986

- člen The New York Academy of Sciences, 1995

- Zlatá medaila TU Košice, 1997

- Plaketa STU Bratislava, 1999

- Zaradenie do monografie 200 Outstanding Intellectuals of the 20TH century. International Biographical Centre Cambridge, England, 2001

- Zlatá medaila SjF VUT Brno, 2002

- Medaila Georgia Agricoly VŠB TU Ostrava, 2002

- Čestný doktorát Doctor honoris causa VUT Brno z odborov aplikovaná mechanika a mechatronika - 2005

- Čestný doktorát Doctor honoris causa VŠB Ostrava z odborov aplikovaná mechanika a mechatronika - 2007

- Gold Medal for Slovakia 2007, American Biographical Institute, USA

- International Educator of the Year 2007, International Biographical Centre, Cambridge, England

- Čestný doktorát Doctor honoris causa TnU AD v Trenčíne z odborov aplikovaná mechanika a mechatronika – 2009

- Honorary Doctorate of Letters (For the extraordinary contribution in the area of creation, development and publication activity in the scientific branches of applied mechanics and mechatronics), IBC Cambridge, England – 2013

- Štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra 2. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti školstva vedy a techniky a za šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí – 2014

 

V Košiciach, 05.11.2014