Akademický senát SjF TUKE na zasadnutí dňa 27. novembra 2014 zvolil Dr.h.c. mult. prof. Ing. Františka Trebuňu, CSc. za dekana Strojníckej fakulty TU v Košiciach.

uznesenie as 27 11 2014