Na základe slovenskej legislatívy a metodického pokynu AS TUKE oznamujeme, že v tomto akademickom roku boli priznané pánom dekanom SjF TUKE motivačné štipendiá uvedeným študentom:

 

prospechové

po 350 Eur 

odborové

po 1000 Eur

 zoznam študentov zoznam študentov
 šport a reprezentácia fakulty
 zoznam študentov  

 

 

Žiadame študentov s priznaným štipendiom, aby sa najneskôr do 03.12.2014 dostavili v úradných hodinách na Študijné oddelenie SjF TUKE . Títo študenti osobne nahlásia a podpisom potvrdia číslo (IBAN) svojho účtu. Týmto zároveň potvrdia súhlas s rozhodnutím dekana o priznaní štipendia. Po potvrdení všetkých IBANov, po finálnych kontrolách a úkonoch budú štipendiá zaslané ihneď na účty.

Študentom s priznanými štipendiami blahoželáme.