Vzdelávacie pobyty pre študentov v zahraničí, organizované prostredníctvom národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

Vzdelávacie pobyty sú určené pre študentov II. a III. stupňa vysokoškolského štúdia, ktorí:

  • absolvovali alebo absolvujú aspoň jeden vzdelávací cyklus (vzdelávanie v podmienkach podnikovej praxe v SR) prostredníctvom národného projektu,
  • majú štatút študenta a ani počas vzdelávacieho pobytu oň neprídu,
  • majú odporúčanie lektorov (lektor - pedagóg, lektor z podniku) pre vzdelávací pobyt v zahraničí,
  • ovládajú dorozumievací jazyk inštitúcie, v ktorej sa bude vzdelávací pobyt realizovať,
  • téma, ktorú budú počas vzdelávacieho pobytu študenti riešiť, znamená prínos pre ďalšie praktické využívanie, prípadne pre proces inovácie študijných programov príslušnej vysokej školy.

 

Dĺžka týchto pobytov je od jedného do troch mesiacov. Vzdelávacie pobyty je možné realizovať v organizáciách najmä členských krajín Európskej únie a EHS s pozitívnymi príkladmi spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou. Prijímajúcou organizáciou môže byť zahraničný podnik alebo výskumno-vývojové pracovisko popri vysokej škole, pri dodržaní podmienky prepájania vzdelávania s praxou.

 

Z prostriedkov národného projektu sa študentovi prepláca:

  • cestovné výdavky (cena lístka pre II. triedu + miestenka);
  • stravné (v plnej výške v zmysle Zákona č.283/2002 Z.z. o cestovných náhradách);
  • výdavky za ubytovanie (ubytovanie najmä internátneho typu - preukázanie hospodárnosti výberu);
  • výdavky za víza.

 

Viac informácií na: http://www.vysokoskolacidopraxe.sk/zahranicna-prax/