Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc., rektor TUKE, dňa 28.1.2015 vymenoval Dr.h.c. mult. prof. Ing. Františka Trebuňu, CSc. do funkcie dekana SjF, na funkčné obdobie 2015-2019. Prodekanmi fakulty sa stali:

- prof. Ing. Miroslav DOVICA, PhD., prodekan pre rozvoj, evaluáciu a koordináciu projektov

- doc. Ing. Janette BREZINOVÁ, PhD., prodekanka pre pedagogickú činnosť v I. a II. stupni štúdia

- doc. Ing. Michal KELEMEN, PhD., prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť, zahraničné styky a III. stupeň štúdia

 

fotogaléria