ROZHODNUTIE DEKANA

Na základe § 16, odst. 13 Študijného poriadku TU KE a na základe žiadosti vedúcich (zástupcov) pracovísk povoľujem vykonanie skúšok v termíne do 20. marca 2015 nasledovne:

prof. RNDr. Martin Bača, CSc. - Katedra aplikovanej matematiky a informatiky

Aplikovaná matematika - 1. SjF Ing.

Aplikovaná štatistika - 1. SjF Ing.

Matematické metódy v automatizácii - 1. SjF Ing.

Matematika I. - 1. SjF Bc.

Matematika I. - 1. SjF Bc., EŠ

Matematika III. - 2. SjF Bc.

Matematika III. - 2. SjF Bc., EŠ

Numerické metódy - 2. SjF Bc.

Štatistické metódy - 1. SjF Ing.

Štatistické metódy - 1. SjF Ing., EŠ

Základy konštruktívnej a počítačovej geometrie - 1. SjF Bc.

Základy konštruktívnej a počítačovej geometrie - 1. SjF Bc., EŠ

 

prof. lng. Dušan Šimšík, PhD. - Katedra automatizácie, riadenia a komunikačných rozhraní

Teória automatického riadenia I

Elekrotechnika

Senzorové systémy

 

prof. Ing. Jozef Bocko, CSc. - Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva

Mechanika II. – 2.bc/TraI, MtaER

Pružnosť a pevnosť – 2.bc/SI, PaO, 3.bc/VS

Kinematika – 2.bc/SI, PaO, 3.bc/VS

Pružnosť a pevnosť – 2.bc/TMaISV, MTaER, POSV, AV, 3.bc/PPSV, AV

Mechanika I. – 2.bc/TMaISV, externé štúdium

Aplikovaná mechanika – 1.ing/SI denné štúdium

 

prof. lng. Mária Čarnogurská, CSc. - Katedra energetickej techniky z predmetov:

Hydromechanika – 2.bc, denné štúdium, MTaERvS

Hydro a termomechanika – 2.bc, externé štúdium TMaISV

Termomechanika – 3.bc denné štúdium, SI

 

prof. lng. Jaroslav Homišin, CSc. - Katedra konštrukčného, automobilového a dopravného inžinierstva

Základy konštruovania – 1.A a B. r. bc

Konštruovanie strojov – prevody, 3.r. bc

 

Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay,DrSc. – Katedra bezpečnosti a kvality produkcie

Systémy riadenia kvality – 2.roč. inž.št., Strojárske technológie

 

doc. RNDr. Mária Heželová, PhD. - Katedra chémie

Chémia

 

prof. Ing. Emil Spišák, CSc. - Katedra strojárskych technológií a materiálov

Technológia II. - 2.Bc SI, TMaISV, MTaER

Navrhovanie a výroba náradia I. - 1. ST

 

prof.Ing. Peter Demeč, CSc. - Katedra výrobnej techniky

Základy údržby strojov - 3.Bc SI

 

doc. Ing. Kamil Madáč, CSc.

Programovacie techniky

 

prof. Ing. Marián Buršák, PhD.

Úvod do materiálového inžinierstva - 1.Bc

 

Dr.h.c. mult. prof. lng. František Trebuňa , CSc .
                       dekan