logo sjf contentV zmysle rozvoja študentských aktivít vyhlasujem pre rok 2015 konferenciu študentov Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach v študentskej vedeckej a odbornej činnosti na deň 13. 5. 2015.

1. Cieľová skupina študentov konferencie
Konferencia je určená pre všetkých študentov SjF TUKE, ako aj pre študentov Strojníckych fakúlt na Slovensku a v zahraničí. Aktívnu účasť odporúčam študentom končiacich ročníkov v prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia.

 

2. Oblastné zameranie konferencie
Prezentácie študentských prác sa budú vykonávať v sekciách, ktoré sú príslušné ústavom fakulty:
sekcia 1: automatizácia, robotika a mechatronika (garant: prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD.)
sekcia 2: výrobné technológie a manažment (garant: prof. Ing. Milan Kováč, DrSc.)
sekcia 3: konštrukčné a procesné inžinierstvo (garant: prof. Ing. Jaroslav Homišin, CSc.)
sekcia 4: bezpečnostné a biomedicínske inžinierstvo (garant: prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD.)

 

3. Programový výbor konferencie
Predseda: prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. - prodekanka pre pedagogickú činnosť v I. a II. stupni vysokoškolského vzdelávania a informatiku
Členovia:
prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD. - garant sekcie č. 1
prof. Ing. Milan Kováč, DrSc. - garant sekcie č . 2
prof. Ing. Jaroslav Homišin, CSc. - garant sekcie č . 3
prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD. - garant sekcie č. 4

 

4. Podmienk účasti študentov na konferencii
a) Študent absolvuje katedrové kolo ŠVOČ do 30. 04. 2015.
(pre účastníkov z iných Strojníckych fakúlt zo Slovenska a zahraničia platí odporúčanie vedúceho pracoviska)
b) Študenta nahlási vedúci katedry - pracoviska k účasti na konferenciu ŠVOČ do 6. 05. 2015.
c) Študent sa prihlási - prihláškou na Študijné oddelenie SjF u p. Timkovej, kde vyplní:
- sekciu prezentácie, názov témy, autora práce, formu a ročník štúdia, katedru - pracovisko, vedúceho témy, anotáciu (10 riadkov).
Uvedenú prihlášku podpíše autor práce a vedúci katedry - pracoviska do 6. 05. 2015.
d) Prácu v rozsahu (15 - 20 strán) v textovej podobe študenti odovzdajú na ŠO SjF p. Timkovej do 6. 05. 2015.
e) Prezentované práce študentov môžu byť časti diplomových a bakalárskych prác, alebo iné témy, ktoré sú súčasťou vedecko-výskumnej činnosti pracoviska.
f) Vedúci katedier, resp. pracovísk nahlásia prvých riešiteľov a ich vedúcich prác v počte minimálne „3" a max. „5" študentov.
(bod.f) neplatí pre účastníkov z iných Strojníckych fakúlt zo Slovenska a zahraničia)
g) Prezentácia v slovenskom, resp. anglickom jazyku v programe power - point.

5. Časové zabezpečenie prezentácií
- Do 30. 04. 2015 - katedrové kolá ŠVOČ 2014 - zodpovedný: vedúci katedry
- Do 6. 05. 2015 - nahlásenie účastníkov konferencie a prihlásenie sa študentov - zodpovedný: vedúci katedry
- Do 6. 05. 2015 - odovzdanie prác v textovej podobe na Študijné oddelenie SjF
- Dňa 13. 05. 2015 o 9.00 h - zahájenie prezentácií na konferencii podľa sekcií (1 - 4) na uvedených pracoviskách
Vyhlásenie najlepších prác a odovzdanie ocenení bude 13. 05. 2015 o 14.00 h v priestoroch Univerzitnej knižnice - Letná 9, Košice.

 

6. Priebeh a vyhodnotenie konferencie
• Organizáciu a riadenie konferencie zabezpečuje ŠO SjF a programový výbor pod gesciou dekana SjF TUKE, Dr.h.c. mult. prof Ing. Františka Trebuňu, CSc.
• Odbornú stránku prezentácii garantujú gestori sekcií.
• Finančné ocenenie príspevkov bude po sekciách (1. až 3. miesto).
• Písomné uznanie prezentovaných prác dostanú všetci účastníci.
• Účastníci z iných Strojníckych fakúlt zo Slovenska a zahraničia budú zadelení do sekcií programovým výborom.

 

V prípade námetov a nejasností prosím kontaktovať Študijné oddelenie SjF.

 

S úctou

Dr.h.c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc.

                        dekan

 

prihláška