Predseda Vedeckej rady Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Dr. h. c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc., v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa uskutočnia:

Habilitačné prednášky

 

v posluchárni P/26 Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, prízemie, B - blok

 

dňa 20. mája 2015

o 13.00 h Ing. Patrika Šargu, PhD., odborného asistenta na Katedre mechatroniky Strojníckej fakulty TUKE, na tému „Moderné trendy v oblasti merania zvyškových napätí“,

o 14.15 h Ing. Silvie Medveckej-Beňovej, PhD., odbornej asistentky na Katedre konštrukčného, automobilového a dopravného inžinierstva Strojníckej fakulty TUKE, na tému „Spôsoby určovania tuhosti ozubenia“,

o 15.30 h Ing. Petra Kaššaya, PhD., odborného asistenta na Katedre konštrukčného, automobilového a dopravného inžinierstva Strojníckej fakulty TUKE, na tému „Aktuálne problémy a trendy ovládnutia torzného kmitania“.

 

Obhajoby habilitačných prác

v zasadačke Dekanátu Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, I. poschodie, B - blok

 

dňa 21. mája 2015

o 9.00 h Ing. Patrika Šargu, PhD. s názvom „Uplatnenie mechatronických princípov pri riešení úloh experimentálnej mechaniky“,

o 10.00 h Ing. Silvie Medveckej-Beňovej, PhD. s názvom „Neštandardný eliptický ozubený prevod s plynule sa meniacim prevodovým číslom a asymetrickým profilom zubov“,

o 11.00 h Ing. Petra Kaššaya, PhD. s názvom „Modelovanie, analýza a optimalizácia torzne kmitajúcich mechanických sústav“.