Žiadame absolventov bakalárskeho štúdia, aby 30. 06. 2015 prišli slávnostne oblečení 45 minút pred začiatkom odovzdávania diplomov.

Dňa 30. 06. 2015 absolventi svojím podpisom potvrdia prevzatie diplomu v knihe absolventov, odovzdajú potvrdené tlačivo o vrátení kníh a učebných pomôcok. Následne im bude vydané potvrdenie o ukončení bakalárskeho štúdia a prevezmú si výkaz o štúdiu.