Dňa 23. augusta 202211,00 hod. sa na Katedre energetickej techniky Strojníckej fakulty TU v Košiciach, Vysokoškolská 4, zasadačka uskutoční dizertačná skúška doktoranda:

Ing. Filipa Dudu

Téma písomnej práce: „Vývoj a výskum metalhydridových zásobníkov pre mobilné aplikácie

Školiteľ: doc. Ing. Natália Jasminská, PhD.

Študijný odbor strojárstvo

Študijný program energetická technika


Dizertačná skúška je verejná.