Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 Zásad organizácie, hodnotenia a ukončenia doktorandského štúdia a zásad zriadenia odborových komisií doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach, sa budú konať dňa obhajoby dizertačnej práce:

 

23. augusta 2022

- v priestoroch Dekanátu SjF v miestnosti CONSILIUM MAGNUS:

 

Ing. Maroša Palka o 10.00 hod. na tému „Optimalizácie riadenia mechanických pohonných sústav pre ultraľahké mobilné zariadenia

 

Ing. Miroslava Palka o 11.00 hod. na tému „Optimalizácie konštrukcie mechanických pohonných sústav pre ultraľahké mobilné zariadenia

 

študijný program: priemyselná mechatronika, študijný odbor:strojárstvo

školiteľ: doc. Ing. Ján Kráľ, PhD.

 

- na Katedre energetickej techniky  SjF, Vysokoškolská 4, Košice  - zasadačka:

 

Ing. Lukáša Tótha o 12.00 hod. na tému „Výskum separácie vodíka zo syntéznych plynov využitím metalhydridových materiálov

 

študijný program: energetická technika, študijný odbor: strojárstvo

školiteľ: prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD.

 

25. augusta 2022

- v priestoroch Dekanátu SjF v miestnosti CONSILIUM MAGNUS:

 

MDDr. Andrei Sinčák Konečnej o 10.00 hod. na tému „Biomechanické algoritmy dentálnych náhrad vyrobených aditívnymi technológiami“

 

študijný program:biomedicínske inžinierstvo , študijný odbor: elektrotechnika

školiteľ: prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.

 

Obhajoby dizertačných prác sú verejné.