Zápis predmetov v systéme MAIS na AR 2022/2023 prebieha v termíne od 11. 07. 2022 do 21. 08. 2022

 

Študent je povinný zapísať si na zimný a letný semester predmety v súlade s príslušným študijným programom a časovým harmonogramom štúdia na príslušný akademický rok tak, aby ich úspešným absolvovaním splnil stanovené podmienky pre pokračovanie v štúdiu v ďalšom akademickom roku.

 

Študent SjF je povinný si zapísať za jeden akademický rok v dennej forme štúdia premety za min. 60 kreditov, za semester je to min. 30 kreditov (bez kreditov za opakovane zapísané predmety).
Výnimkou môže byť posledný rok štúdia daného študijného programu, ak študentovi zostali neabsolvované predmety za menej kreditov a/alebo štátna skúška.

Žiadame študentov, aby si dôsledne dali do poriadku predmety cez kolo zápisu v systéme MAIS.