Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 Zásad organizácie, hodnotenia a ukončenia doktorandského štúdia a zásad zriadenia odborových komisií doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach, sa bude konať dňa 29. júna 2022 o 09.00 hod:

 

- na Katedre výrobnej techniky a robotiky Strojníckej fakulty TU v Košiciach, Letná 1/9,

3. poschodie, miestnosť číslo B320 obhajoba dizertačnej práce:

 

 Ing. Lukáša Hrivniaka na tému „Optimalizácia konštrukcie pohybových modulov s využitím pokročilých metód virtuálneho prototypovania výrobných strojov

 

študijný program: strojárstvo, študijný odbor: výrobná technika

 

Obhajoba dizertačnej práce je verejná.