V zmysle rozvoja študentských aktivít bola vyhlásená pre rok 2022 konferencia študentov Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach v študentskej vedeckej a odbornej činnosti na deň 21. 04. 2022.

 

Konferencia bola určená pre všetkých študentov SjF TUKE. Aktívna účasť bola doporučená študentom končiacich ročníkov v prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia.            

 

Prezentácie študentských prác sa uskutočnili v piatich sekciách, ktoré sú príslušné ústavom fakulty.

 

Písomné uznanie prezentovaných prác dostali všetci účastníci konferencie. Príspevky boli ocenené finančne za 1. až 3. miesto po jednotlivých sekciách.

 

Sekcia 1: Automatizácia,  mechatronika, robotika a výrobná technika

                (garant: prof. Ing. Michal Kelemen, PhD.)

  

V tejto sekcii boli prezentované 3 študentské práce.

 

Umiestnenie

Autor práce

Katedra

Téma súťažnej práce

Vedúci témy

1.

Bc. Andrej Stolár

KVTaR

Návrh kolesového robota na súťaž Line-follower

doc. Ing. Rudolf Jánoš, PhD.

2.

Bc. Jaroslav Romančík

KPAaM

Návrh a realizácia kolaboratívnej aplikácie v súčinnosti s PLC systémom

doc. Ing. Marek Vagaš, PhD.

3.

Viktor Ostashko

KPAaM

Možnosti optimalizácie parametrov kľukového mechanizmu v MSC Adams View

Ing. Darina Hroncová, PhD.

 

Sekcia 2:  Výrobné technológie

                (garant: prof. Ing. Emil Spišák, CSc.)

V tejto sekcii boli prezentované 3 študentské práce.

 

Umiestnenie

Autor práce

Katedra

Téma súťažnej práce

Vedúci témy

1.

Bc. Peter Zachar

KTMaPPV

Optimalizácia parametrov aditívnej výroby pre výrobu tenkostenných samonosných poréznych štruktúr

prof. Ing. Ján Slota, PhD.

2.

Bc. Pavol Štefčák

KTMaPPV

Návrh pracoviska veľkoformátovej aditívnej výroby technológiou FGF

doc. Ing. Ivan Gajdoš, PhD.

3.

Bc. Dominik Vaľo

KAV

Návrh 3D parametrického virtuálneho modelu komponentu automobilu riadeného parametrami v MS Excel

doc. Ing. Michal Fabian, PhD.

 

 

 Sekcia 3: Strojné, energetické a konštrukčné  inžinierstvo

                (garant: prof. Ing. Jozef Bocko, CSc.)

V tejto sekcii bolo prezentovaných 6 študentských  prác.

 

Umiestnenie

Autor práce

Katedra

Téma súťažnej práce

Vedúci témy

1.

Bc. Dávid Kántor

KAMaSI

Stanovenie tvarových súčiniteľov numerickou analýzou a ich komparácia s experimentálne získanými hodnotami

doc. Ing. Peter Sivák, PhD.

2.

Bc. Branislav Kucka

KAMaSI

Návrh a výpočet (FEA) hliníkovej kapoty osobného automobilu z pohľadu ochrany chodcov

doc. Ing. Róbert Huňady, PhD.

3.

Štefan Soľana

KKaDI

Bezreťazový pohon bicykla

prof. Ing. Jozef Kuľka, PhD.

3.

Bc. Patrik Pleško

KAMaSI

Izogeometrická analýza tenkostenných konštrukčných prvkov

prof. Ing. Jozef Bocko, CSc.

 

 Sekcia 4: Bezpečnosť, kvalita a biomedicínske inžinierstvo

                (garant: prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.)

 

V tejto sekcii bolo prezentovaných 7 študentských prác.

 

Umiestnenie

Autor práce

Katedra

Téma súťažnej práce

Vedúci témy

1.

Peter Čurma

KBIaM

Návrh vyhodnotenia fyzikálnych parametrov rádioaktívnych rozpadov s využitím biofyzikálneho systému Vernier

doc. RNDr. Marianna Trebuňová, PhD.

2.

Bc. Gabriela Hrivňáková

KBIaM

Nastavenie parametrov pre výrobu filamentov z materiálu PEEK a PPSU s prímesou keramickej zložky

prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.

3.

Lukáš Simočko

KBIaM

Návrh a výroba dvojsúradnicového stolíka pomocou aditívnej výroby

doc. Ing. Teodor Tóth, PhD.

 

Sekcia 5:  Priemyselné inžinierstvo, manažment a inžinierstvo prostredia

                (garant:  prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.)

 

V tejto sekcii bolo prezentovaných  7 študentských prác.

 

Umiestnenie

Autor práce

Katedra

Téma súťažnej práce

Vedúci témy

1.

Bc. Dominika Sukopová

RaEP

Digitalizácia výrobných zoskupení pomocou softvérových produktov Sketchup a Twinmotion

Ing. Juraj Kováč, PhD.

2.

Bc. Martin Sekera

PI

Simulácia výrobného procesu a integrácia prostriedkov virtuálnej reality

Ing. Marek Kliment, PhD.

3.

Simona Jankuvová

PI

Analýza logistických tokov prostredníctvom softvéru RTLS Studio

prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD.

 

          Cenu Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností za najlepšiu prácu ŠVOČ v akademickom roku 2021/2022 získala práca:

 

Autor práce

Katedra

Téma súťažnej práce

Vedúci témy

Bc. Dávid Kántor

KAMaSI

Stanovenie tvarových súčiniteľov numerickou analýzou a ich komparácia s experimentálne získanými hodnotami

doc. Ing. Peter Sivák, PhD.

 

      

V Košiciach dňa 21.04.2022