V zmysle vyhlásených doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu SjF boli za kandidátov navrhnutí:

 
a)  za volebný obvod 14 (Bc. štúdium): Ján Ivanecký -2. roč. Bc.

                                                     Marko Jesenský- 1. roč. Bc.

                                                     Anton Illéš – 1. roč. Bc.

 
b)  za volebný obvod 16 (PhD. štúdium):  Ing. Samuel Vilkovský

                                                        Ing. Ivana Koláriková

 

Voľby sa uskutočnia dňa 20.04.2022 od 8,00 do 13,00 hod. na Dekanáte SjF.

                                                                   

prof. Ing. Emil Spišák, CSc.

predseda AS SjFTUKE