V zmysle uznesenia AS SjF TUKE zo dňa 5.4.2022 komisia v zložení prof. Ing. Emil Spišák, CSc., Ing. Ladislav Vargovčík, PhD. a Bc. Martin Olšav preskúmala podané návrhy a konštatuje, že členmi AS SjF TUKE boli podané 2 návrhy na kandidáta na dekana SjF TUKE.

 

Jeden návrh bol podaný individuálne (prof. Ing. Peter Demeč, PhD.), druhý návrh bol podaný skupinou zloženou z členov zamestnaneckej časti AS SjF TUKE (prof. Spišák, prof. Ing. Emil Evin, CSc., doc. Ing. Natália Jasminská, PhD., Ing. Ladislav Vargovčík, PhD., prof. Ing. Michal Kelemen, PhD., prof. RNDr. Martin Bača, CSc., doc. Ing. Lýdia Sobotová, Phd., prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD., doc. RNDr. Marianna Trebuňová, PhD., prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD., prof. Ing. Jozef Kuľka, PhD., prof. Ing. Jozef Bocko, CSc.).

 

Komisia konštatuje, že oba návrhy obsahujú všetky požadované dokumenty v súlade so zásadami volieb dekana SjF TUKE, jediným kandidátom na dekana SjF TUKE pre nasledujúce funkčné obdobie je Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH.

 

V Košiciach 12.4.2022

 

prof. Ing. Emil Spišák, CSc.

predseda komisie pre voľbu dekana SjF TUKE

 

Ing. Ladislav Vargovčík, PhD.

člen komisie pre voľbu dekana SjF TUKE za zamestnaneckú časť

 

Bc. Martin Olšav

člen komisie pre voľbu dekana SjF TUKE za študentskú časť

Zápis zo zasadnutia na stiahnutie pdf

Životopis Dr. h. c. mult., prof., Ing. Jozefa Živčáka, PhD., MPH. - kandidáta na dekana pdf