Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 Zásad organizácie, hodnotenia a ukončenia doktorandského štúdia a zásad zriadenia odborových komisií doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach, sa bude konať dňa 20. januára 2022:

 

- na Katedre bezpečnosti a kvality produkcie SjF, Letná 1/9, Košice obhajoba dizertačnej práce:

PhDr. Kataríny Chomovej o 10.00 hod. na tému Identifikácia výkonových faktorov riadenia BOZP pri zohľadnení princípov digitalizácie

študijný program: strojárstvo, študijný odbor: kvalita a bezpečnosť

 

Obhajoba dizertačnej práce sa bude konať podľa § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostriedkami informačnej a komunikačnej  technológie.

 

Obhajoba dizertačnej práce bude zabezpečená v danom termíne, v súlade s platným odborným odporúčaním Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, súvisiacim s vývojom epidemiologickej situácie a ochorenia COVID-19 na Slovensku.