Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 Zásad organizácie, hodnotenia a ukončenia doktorandského štúdia a zásad zriadenia odborových komisií doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach, sa bude konať dňa 24. augusta 2021 o 9.00 hod. na Ústave technologického a materiálového inžinierstva Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Mäsiarska 74, Košice, obhajoba dizertačnej práce Ing. Jakuba Brezinu na tému „Využitie progresívnych technológií obnovy funkčných plôch foriem na výrobu odliatkov pre automobilový priemysel ”, študijný program: strojárstvo, študijný odbor: strojárske technológie a materiály.


Obhajoba dizertačnej práce bude zabezpečená v danom termíne, v súlade s platným odborným odporúčaním Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, súvisiacim
s vývojom epidemiologickej situácie a ochorenia COVID-19 na Slovensku.