svoc ikonaV zmysle rozvoja študentských aktivít bola vyhlásená pre rok 2021 konferencia študentov Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach v študentskej vedeckej a odbornej činnosti na deň 22.04.2021.

 

Konferencia bola určená pre všetkých študentov SjF TUKE. Aktívna účasť bola doporučená študentom končiacich ročníkov v prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia.

Prezentácie študentských prác sa uskutočnili v šiestich sekciách, ktoré sú príslušné ústavom fakulty.

Písomné uznanie prezentovaných prác dostali všetci účastníci konferencie. Príspevky boli ocenené finančne za 1. až 3. miesto po jednotlivých sekciách.

 

Sekcia 1:Automatizácia, mechatronika, robotika a výrobná technika

Garant: prof. Ing. Michal Kelemen, PhD.

V tejto sekcii bolo prezentovaných 11 študentských prác.

 

Víťazné práce v tejto sekcii:

1. Bc. Peter Tkáč - Aplikačné riešenie zariadenia pre manipuláciu LCD panelmi - KVTaR
2. Bc .Dávid Micák - Návrh systému riadenia priemyselného robota pre účely aplikácie pick-and-place - KM
3. Bc. Patrik Strnisko - Monitorovanie zabezpečenia objektu na báze Arduina sprepojením na cloud - KAaKR

 

Sekcia 2: Výrobné technológie
Garant: prof. Ing. Emil Spišák, CSc.

V tejto sekcii bolo prezentovaných 11 študentských prác.

 

Víťazné práce v tejto sekcii:

1. Bc. Juraj Bednarčík - Simulácia výroby komponentu karosérie automobilu lisovaním - KAV
2. Bc. Dávid Fech - Reverzné inžinierstvo a rýchle prototypovanie v procese návrhu komponentov automobilu - KAV
3. Marek Majerník - Návrh zariadenia pre skúšku tenkých obalových plechov odpružením - KTMaPPV

Sekcia 3: Konštrukčné inžinierstvo a aplikovaná mechanika
Garant: prof. Ing. Jozef Bocko, CSc.

V tejto sekcii bolo prezentovaných 3 študentských prác.

 

Víťazné práce v tejto sekcii:

1. Bc. Matúš Adamučšin - Analýza statickej tuhosti kapoty osobného automobilu s využitím metódy konečných prvkov - KAMaSI
2. Bc. Adam Kostka - Numerická simulácia elektromagnetického hluku motora - KAMaSI
3. Bc. Dana Kaňuková - Návrh deformačného elementu zadného nárazníka osobného vozidla triedy A - KAMaSI

 

Sekcia 4: Bezpečnosť, kvalita a biomedicínske inžinierstvo
Garant: prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.

V tejto sekcii bolo prezentované 5 študentské práce.

 

Víťazné práce v tejto sekcii:

1. Bc. Katarína Kostková - Hodnotenie biodegradovateľnosti vybraných materiálov - KBIaM
2. Bc. Bibiana Berešová - Návrh meracieho reťazca pre verifikáciu systémov pre meranie síl - KBIaM
3. Romana Uhrinová - Personalizácia krytov predkolenných protéz - KBIaM

 

Sekcia 5: Manažment a priemyselné inžinierstvo
Garant: prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD.

V tejto sekcii bola prezentovaných 6 študentských prác.

 

Víťazné práce v tejto sekcii:

1. Bc. Bibiana Podracká - Tvorba digitálneho podniku uplatnením simulácie v kontexte industry 4.0 - ÚMPaDI
2. Bc. Matúš Stebila - Optimalizácia výrobného procesu uplatnením simulačných technológií - ÚMPaDI
3. Bc.Miroslav Borovský -
Výber arealizácia montáže smart zariadení pre inteligentné trojkolesové zariadenie - ÚMPaDI

 

Sekcia 6: Energetické a procesné inžinierstvo
Garant: prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.

V tejto sekcii bola prezentovaných 5 študentských prác.

 

Víťazné práce v tejto sekcii:

1. Bc. Ivan Mihálik - Model šírenia odorantu vo vysokotlakových plynovodoch vpodmienkach SPP –distribúcia, a.s. - KET
2. Bc. Elena Jurgovská - Návrh technických aorganizačných opatrení pre znižovanie vplyvu elektromagnetických polí generovaných základňovými stanicami mobilných operátorov na človeka - KPaEI
3. Bc. Tomáš Sauer -
Optimalizácia výmenníka tepla vmetalhydridovom zásobníku - KET

 

 

Cenu Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností za najlepšiu prácu ŠVOČ v akademickom roku 2020/2021 získala práca:

Bc. Juraj Bednarčík - Simulácia výroby komponentu karosérie automobilu lisovaním - KAV