Katedra inžinierskej pedagogiky otvára v akademickom roku 2021/2022 štvorsemestrálne doplňujúce štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti (ďalej DPŠ) pre študentov TUKE. DPŠ sa uskutočňuje popri riadnom štúdiu na fakulte. Hlásiť sa môžu študenti, ktorí sú v súčasnosti v druhom a treťom ročníku prvého stupňa štúdia (pokiaľ plánujú pokračovať na druhom stupni štúdia) a tí, ktorí sú v prvom ročníku druhého stupňa štúdia.


Vstupné predpoklady:
- dobré komunikačné spôsobilosti,
- ovládanie práce s PC, najmä programu PowerPoint.


Absolventi DPŠ získavajú vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti vyučovať profesijné (odborné) predmety, ktorých obsah nadväzuje na obsah ich študijných programov alebo študijných odborov. Vydanie vysvedčenia o pedagogickej spôsobilosti je viazané na ukončenie druhého stupňa štúdia na príslušnej fakulte (inžiniersky diplom). Zápisné na celé štúdium je 280 €.

 

Organizácia štúdia v 1. ročníku:

Prednášky: každý piatok od 8:00 do 12:00 pre celý ročník.
Cvičenia: v stredu alebo vo štvrtok (podľa študijnej skupiny) od 13:30 do 16:40


Prihlášku si môžu záujemcovia stiahnuť na www.kip.tuke.sk. Vyplnenú prihlášku je potrebné doručiť na Katedru inžinierskej pedagogiky do 30. júna 2021.
Viac informácií o obsahu a podmienkach DPŠ možno nájsť na www.kip.tuke.sk.