O ZABEZPEČOVANÍ VZDELÁVACIEHO PROCESU, UBYTOVANÍ A STRAVOVANÍ V ŠDaJ TUKE V SÚVISLOSTI S RIZIKOM OCHORENIA COVID-19 SPÔSOBENÉHO KORONAVÍRUSOM – II. VLNA – 2. časť

 

Tento príkaz rektora je vydaný v súvislosti s aktuálnymi informáciami o vývoji šírenia nákazy infekčným vírusovým ochorením COVID-19 spôsobeného koronavírusom.

Rektor Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „TUKE“) vydáva 2. časť príkazu rektora, ktorý nadväzuje na Príkaz rektora č. 15/2020.

 

I. Výučba a metódy výučby

1.Od 15.10.2020 odporúčam fakultám TUKE realizovať celú výučbu dištančnou metódou. Vo výnimočných prípadoch o inej metóde výučby rozhodne dekan fakulty.

 

II. Ubytovanie a stravovanie

1.Ukladám slovenským študentom, aby povinne, najneskôr do 21.10.2020, dočasne opustili ubytovacie priestory Študentských domovov a jedální TUKE (ďalej len „ŠDaJ“ alebo „ŠD“). O výške zľavy a spôsobe jej uplatnenia za dočasné opustenie ubytovacích priestorov budú študenti informovaní samostatným rozhodnutím.

2.V ubytovacích zariadeniach môžu ostať len zahraniční študenti.

3.V prípadoch hodných osobitného zreteľa, môžu slovenskí študenti podať žiadosť o udelenie výnimky formou e-mailu na ubytovacie oddelenie príslušného ŠD.

4.Zahraničným študentom, ktorí sú na TUKE v rámci mobilitných programov, odporúčam zvážiť pobyt v SR vzhľadom na charakter zapísaných predmetov a možnosť ich absolvovania online formou.

5.ŠDaJ zabezpečia výdaj stravy podľa usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

6.Bližšie podmienky dočasného opustenia ubytovacích priestorov ŠDaJ a stravovania budú zverejnené na webovom sídle ŠDaJ.

 

III. Zamestnanci TUKE

1.Rozvrhnutie pracovného času na prácu na pracovisku alebo výkon práce z domácnosti zamestnanca je v kompetencii dekanov fakúlt TUKE, príslušných prorektorov a kvestora TUKE.

 

IV. Záverečné ustanovenia

1.Všetci študenti a zamestnanci TUKE sú povinní oboznámiť sa s týmto príkazom rektora a dodržiavať jeho ustanovenia.

2.Tento príkaz rektora bude zverejnený na webovom sídle TUKE v časti „Legislatíva TUKE“, aj v časti „Štúdium“.

3.Všetci študenti a zamestnanci TUKE sú povinní sledovať a dodržiavať aktuálne vydané opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, MŠVVaŠ SR a iných orgánov a ministerstiev v oblasti boja s koronavírusom.

4.Tento príkaz rektora nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho vydania.

 

Na stiahnutie pdf