Dňa 21. augusta 2020
sa na Katedre bezpečnosti a kvality produkcie Strojníckej fakulty TU v Košiciach uskutočnia obhajoby dizertačných prác
v študijnom odbore strojárstvo
študijnom programe bezpečnosť technických systémov

 

o 10:00 hod doktorandky Ing. Marty Vargovej
Téma dizertačnej práce: „Systém riadenia rizík požiarnych výťahov v súlade so stratégiou Priemysel 4.0“
Školiteľ: doc. Ing. Marianna Tomašková, PhD.


o 13:00 hod doktorandky JUDr. Adriany Divokovej
Téma dizertačnej práce: „Model efektivity právnych nástrojov technickej bezpečnosti v oblasti VTZ“
Školiteľ: prof. Ing. Milan Oravec, PhD.

 

Dňa 24. augusta 2020
sa na Katedre výrobnej techniky a robotiky Strojníckej fakulty TU v Košiciach uskutoční obhajoba dizertačnej práce
v študijnom odbore strojárstvo
študijnom programe priemyselná mechatronika

 

o 9:00 hod doktoranda Ing. Petra Marcinka
Téma dizertačnej práce: „Experimentálne pracovisko s robotom SCARA“
Školiteľ: doc. Ing. Ján Semjon, PhD.

 

študijnom programe výrobná technika

 

o 10:00 hod doktoranda Ing. Adama Žilinského
Téma dizertačnej práce: „Návrh metód a techník integrovaného systému údržby robotických systémov“
Školiteľ: prof. Ing. Jozef Svetlík, PhD.

 

Dňa 25. augusta 2020
sa na Katedre aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva Strojníckej fakulty TU v Košiciach uskutočnia obhajoby dizertačných prác
v študijnom odbore strojárstvo
študijnom programe aplikovaná mechanika

 

o 8:00 hod doktoranda Ing. Petra Čaráka
Téma dizertačnej práce: „Využitie optických metód pri deformačnej a napäťovej analýze v okolí koncentrátorov nosných prvkov konštrukcií“
Školiteľ: doc. Ing. Miroslav Pástor, PhD.


o 9:30 hod doktoranda Ing. Tomáša Kulu
Téma dizertačnej práce: „Stabilita tenkostenných konštrukcií“
Školiteľ: prof. Ing. Jozef Bocko, CSc.


o 11:00 hod doktoranda Ing. Cosmina Stefana Roszkosa
Téma dizertačnej práce: „Tlmenie kmitania využitím materiálov s nekonvenčnou vnútornou štruktúrou“
Školiteľ: prof. Ing. Jozef Bocko, CSc.

 

na Katedre technológií, materiálov a počítačovej podpory výroby Strojníckej fakulty TU v Košiciach uskutočnia obhajoby dizertačných prác
v študijnom odbore strojárstvo
študijnom programe strojárske technológie a materiály

 

o 10:00 hod doktoranda Ing. Petra Mulidrána
Téma dizertačnej práce: „Predikcia odpruženia karosárskych výliskov“
Školiteľ: prof. Ing. Emil Spišák, CSc.


o 11:30 hod doktoranda Ing. Miroslava Paľu
Téma dizertačnej práce: „Výskum vplyvu regenerácie super tvrdých materiálov na ich ďalšie použitie v procesoch obrábania kalených ocelí“
Školiteľ: prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc.


o 13:00 hod doktorandky Ing. Márie Semanovej
Téma dizertačnej práce: „Výskum vplyvu opotrebenia reznej hrany na mikrogeometriu povrchu pri frézovaní malými priemermi fréz“
Školiteľ: prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc.

 

na Katedre energetickej techniky Strojníckej fakulty TU v Košiciach uskutoční obhajoba dizertačnej práce
v študijnom odbore strojárstvo
študijnom programe energetické stroje a zariadenia

 

o 11:00 hod doktoranda Ing. Dušana Puškára
Téma dizertačnej práce: „Predikcia odpruženia karosárskych výliskov“
Školiteľ: doc. Ing. Michal Puškár, PhD.

 

Dňa 26. augusta 2020
sa na Katedre procesného a environmentálneho inžinierstva Strojníckej fakulty TU v Košiciach uskutočnia obhajoby dizertačných prác
v študijnom odbore strojárstvo
študijnom programe technika ochrany životného prostredia

 

o 10:00 hod doktorandky Ing. Anny Badidovej
Téma dizertačnej práce: „Návrh metodiky posudzovania kvality zvuku v interiéri automobilu psychoakustickými metódami“
Školiteľ: doc. Ing. Lýdia Sobotová, PhD.


o 10:00 hod doktorandky Ing. Miroslavy Jámborovej
Téma dizertačnej práce: „Vývoj nových metód posudzovania akustickej kvality“
Školiteľ: prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.

 

na Katedre konštrukčného a dopravného inžinierstva Strojníckej fakulty TU v Košiciach uskutoční obhajoba dizertačnej práce
v študijnom odbore strojárstvo
študijnom programe dopravné stroje a zariadenia

 

o 8:30 hod doktoranda Ing. Jána Lumnitzera
Téma dizertačnej práce: „Identifikácia procesov vzniku priečenia žeriavov a možnosti jeho eliminácie“
Školiteľ: doc. Ing. Martin Mantič, PhD.

 

na Katedre biomedicínskeho inžinierstva a merania Strojníckej fakulty TU v Košiciach uskutočnia obhajoby dizertačných prác
v študijnom odbore elektrotechnika
študijnom programe biomedicínske inžinierstvo

 

o 8:00 hod doktoranda MUDr. Andreja Somoša
Téma dizertačnej práce: „Biomechanické skúšky implantátov na mieru“
Školiteľ: prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.


o 9:00 hod doktorandky Ing. Juliány Ivankovej
Téma dizertačnej práce: „Biomedicínsko – biomechanické riešenia diagnostiky a rehabilitácie sluchovo postihnutých“
Školiteľ: Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH


o 10:00 hod doktoranda Mgr. Mária Jančošeka
Téma dizertačnej práce: „Biomechanická parametrizácia pri vybraných pohybových aktivitách“
Školiteľ: Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH


o 11:00 hod doktoranda MUDr. Michala Karáska
Téma dizertačnej práce: „Biomechanické testovanie a analýza spinálnych zostáv“
Školiteľ: prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.


o 13:00 hod doktorandky Ing. Viktórie Krajňákovej
Téma dizertačnej práce: „Adaptívna virtuálna realita v rehabilitačnom procese“
Školiteľ: Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH


o 14:00 hod doktorandky RNDr. Viktórie Zvolánekovej Mezencevovej
Téma dizertačnej práce: „Uplatnenie Endermológie v post-traumatických stavoch“
Školiteľ: doc. RNDr. Marianna Trebuňová, PhD.


o 15:00 hod doktoranda Ing. Rastislava Penciaka
Téma dizertačnej práce: „Biomechanická a chemická analýza implantátov na mieru vyrobených aditívnymi technológiami“
Školiteľ: prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.

 

Dňa 28. augusta 2020
sa na Ústave manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva Strojníckej fakulty TU v Košiciach uskutoční obhajoba dizertačnej práce
v študijnom odbore strojárstvo
študijnom programe priemyselné inžinierstvo

 

o 9:00 hod doktoranda Ing. Norberta Šmajdu
Téma dizertačnej práce: „Digitálne modelovanie montážnych liniek CAx softvérovými technológiami“
Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Rudy, PhD.

 

Obhajoby dizertačných prác sú verejné.