Zápis na predmety a zároveň zápis na štúdium v AR 2020/2021 prebieha v termíne od 13.07.2020 do 31.08.2020

 

Zápis do I. ročníka v AR 2020/21 sa uskutoční online prostredníctvom e-zápisu v IS MAIS TUKE.


Pre úspešný zápis je potrebné, aby ste mali zaplatený zápisný poplatok presne podľa pokynov, ktoré ste obdŕžali spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium.


Po spárovaní platby (študijnou referentkou) si vygenerujete prihlasovacie údaje podľa obdŕžaných pokynov a môžete sa prihlásiť do informačného systému TUKE – IS MAIS ako študent (mais.tuke.sk).


Pre zápis je potrebné postupovať nasledovne:


1. E-zápis predmetov na štúdium v AR 2020/2021.
2. E-zápis na štúdium v AR 2020/2021.


1. Postup pre e-zápis predmetov na štúdium v AR 2020/2021.


a) Povinné predmety (P) v zimnom a letnom semestri sú študentovi zapísané študijnou referentkou – študent si tieto predmety nezapisuje.


b) Študent si zapisuje povinne voliteľné predmety (PV) do zimného a letného semestra z ponuky príslušného študijného programu tak, aby v každom semestri bol súčet kreditov vrátane povinných predmetov v hodnote minimálne 30 kreditov (minimálne 30 kreditov v zimnom semestri a 30 kreditov v letnom semestri), za celý akademický rok spolu 60 kreditov.


Informácia pre zahraničných študentov študujúcich v slovenskom jazyku:


Zahraniční študenti študujúci v slovenskom jazyku (UA) sú povinní si navyše zvoliť predmet „Slovenský jazyk pre zahraničných študentov“ a to v zimnom a letnom semestri I. ročníka, tým sa im počet kreditov zvýši na 32 kreditov za semester a celkovo za akademický rok na 64 kreditov.


Odporúčanie:


Študentom I. ročníka sa odporúča zvoliť si v zimnom semestri povinne voliteľný predmet „Technická chémia“, druhý povinne voliteľný predmet si študent volí podľa ukončenej strednej školy (gymnázium – „Vybrané kapitoly zo základov konštruovania“, SOŠ – „Vybrané kapitoly z matematiky“).


Študent prvého ročníka je povinný si v letnom semestri zvoliť jeden cudzí jazyk (anglický alebo nemecký), ktorý má hodnotu 2 kredity. Pre získanie minimálne 30 kreditov za letný semester si študent vyberie ešte ďalší/ďalšie predmet/y z ponúkaných povinne voliteľných (resp. výberových) predmetov.


Zápis na predmety sa v IS MAIS uskutočňuje po semestroch, čiže študent si zvolí zimný semester 2020/2021, vyberie si predmety a následne si zvolí letný semester 2020/2021 a vyberie predmety (viď. Postup na obr.)


Postup pre zápis predmetov


1. Prihláste sa do systému

 

obr1

obr2

2. Pre zápis predmetov na štúdium po prihlásení v IS MAIS kliknite v menu na „Zápis“ 

 

obr3

3. Kliknite na podmenu „Zápis predmetov“, (na ľavej strane obrazovky)

4. Zvoľte SEMESTER (zimný, letný)

Zaškrtnite vpravo vedľa predmetu ikonu pre podanie požiadavky.
Zvoľte druhý semester a znovu si vyberte povinne voliteľné predmety.

 

5. Skontrolujte výber predmetov sčítaním kreditov – min. 30 kreditov za semester, min. 60 kreditov za akademický rok.

 

ZÁPIS NA ŠTÚDIUM


Pre zápis na štúdium je potrebné si skontrolovať zápisný hárok a prípadné nezrovnalosti riešiť so študijným oddelením fakulty.


Pred zápisom na štúdium je študent povinný oboznámiť sa so všeobecnými požiadavkami ochrany pred požiarmi a oboznámiť sa so všeobecnými požiadavkami bezpečnosti a ochrany zdravia pracujúcich v objektoch a priestoroch TUKE a to klikom na linky na príslušné dokumenty. Po prečítaní dokumentov, študent potvrdí oboznámenie sa s BOZP a PO zaškrtnutím zodpovedajúcich okienok.

 

Zápis na štúdium na nasledujúci akademický rok je možný v MAISe v časti Zápis - Online zápis na štúdium.


Prijatý uchádzač môže vykonať online zápis na štúdium (ak to požaduje fakulta) po splnení podmienok:


1. Uhradil zodpovedajúcu sumu za zápis, školné a preukaz študenta podľa formy štúdia jedine bankovým prevodom (nie poštovou poukážkou) do termínu, ktorý je uvedený na tlačive "Informácie k poplatkom za zápisné a vydanie preukazu študenta v akademickom roku ......." (v e_prihláške je to Dátum splatnosti).
2. Bolo mu vytvorené štúdium v MAISe (ak nebol študent, musí nahrať fotografiu, a potom dostane prihlasovacie údaje do MAISu).
3. Oboznámi sa s uvedenými predpismi na úseku BOZP a PO (dokumenty sú uvedené v MAISe v časti Zápis – Online zápis na štúdium).

 

obr4

 

Ak študent spĺňa podmienky uvedené v bode 1. až 3. po kliknutí na

obr5

prebehne úspešný zápis na štúdium a zobrazí sa mu oznam o úspešnom zápise na štúdium.

 

obr6

 

Po vykonaní elektronického zápisu na štúdium, študent si môže vytlačiť z MAISu tlačivo „Potvrdenie o návšteve školy“ v časti Tlačové zostavy.

 

obr7

 

Návod na stiahnutie v pdf formáte pdf