Zloženie odborovej komisie

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko 
1.  prof. Ing. Ján Slota, PhD.  SjF TUKE, Ústav technologického a materiálového inžinierstva predseda
2.  Dr.h.c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD.  SjF TUKE, Ústav energetického a procesného inžinierstva člen
3.  prof. Ing. Jozef Bocko, CSc.  SjF TUKE, Ústav konštrukčného inžinierstva a mechaniky člen
4.  prof. Ing. Michal Kelemen, PhD.  SjF TUKE, Ústav automatizácie, mechatroniky, robotiky a výrobnej techniky člen
5.  prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.  SjF TUKE, Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií člen
6.  prof. Ing. Emil Spišák, CSc.  SjF TUKE, Ústav technologického a materiálového inžinierstva člen
7.  prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD.  SjF TUKE, Ústav manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva člen

 

 

Zoznam školiteľov v študijnom odbore

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko 
1.  prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD.  SjF TUKE, Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania  súčasný
2.  doc. Ing. Teodor Tóth, PhD.  SjF TUKE, Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania  súčasný
3.  doc. Ing. Tatiana Kelemenová, PhD.  SjF TUKE, Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania  súčasný
4.  doc. Ing. Jaromír Markovič, PhD.  Slovenská legálna metrológia súčasný

 

Predmety širšieho vedného základu - PŠVZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Fyzikálne základy merania  prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD. 20 1
2.  Matematická štatistika  prof. RNDr. Martin Bača, CSc. 20 1

 

Predmety odborného základu - POZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Teória merania  prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD. 20 2
2.  Metrológia vybraných veličín  doc. Ing. Tatiana Kelemenová, PhD. 20 2
3.  Design experimentu  doc. Ing. Peter Sivák, PhD. 20 2
4.  Teória tolerancií  prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD. 20 2
5.  Teória automatického riadenia  prof. Ing. Alexander Gmiterko, CSc. 20 2
6.  Hardvérové prostriedky merania  prof. Ing. Michal Kelemen, PhD. 20 2
7.  Metrológia geometrických veličín  prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD. 20 3
8.  Senzory a senzorové systémy  doc. Ing. Tatiana Kelemenová, PhD. 20 3
9.  Počítačová podpora merania  prof. Ing. Michal Kelemen, PhD. 20 3
10.  Bezdotykové meracie metódy  prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD. 20 3
11.  Súradnicové stratégie merania  doc. Ing. Teodor Tóth, PhD. 20 3