Zloženie odborovej komisie

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko 
1.  prof. Ing. Ján Slota, PhD.  SjF TUKE, Ústav technologického a materiálového inžinierstva predseda
2.  Dr.h.c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD.  SjF TUKE, Ústav energetického a procesného inžinierstva člen
3.  prof. Ing. Jozef Bocko, CSc.  SjF TUKE, Ústav konštrukčného inžinierstva a mechaniky člen
4.  prof. Ing. Michal Kelemen, PhD.  SjF TUKE, Ústav automatizácie, mechatroniky, robotiky a výrobnej techniky člen
5.  prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.  SjF TUKE, Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií člen
6.  prof. Ing. Emil Spišák, CSc.  SjF TUKE, Ústav technologického a materiálového inžinierstva člen
7.  prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD.  SjF TUKE, Ústav manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva člen

 

 

Zoznam školiteľov v študijnom odbore

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko
1.  Dr.h.c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD. SjF TUKE, Ústav energetického a procesného inžinierstva
2.  prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.  SjF TUKE, Ústav energetického a procesného inžinierstva
3.  doc. Ing. Lýdia Sobotová, PhD.  SjF TUKE, Ústav energetického a procesného inžinierstva
4.  doc. Ing. Ružena Králiková, PhD.  SjF TUKE, Ústav energetického a procesného inžinierstva

 

Predmety odborného základu - POZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Procesné a environmentálne inžinierstvo  Dr.h.c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD. 20 1
2.  Aplikácie matematických metód v odbore  prof. RNDr. Martin Bača, CSc. 20 2
3.  Modelovanie a simulácia procesov  doc. Ing. Ján Kráľ, PhD. 20 2
4.  Mechanické a membránové separačné procesy  doc. Ing. Ružena Králiková, PhD. 20 2
5.  Prenos hybnosti, tepla a látok  doc. Ing. Tomáš Brestovič, PhD. 20 2
6.  Konštrukcia strojov a zariadení v procesnej a environmentálnej technike  prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD. 20 2
7.  Spracovanie materiálov v procesnom a environmentálnom inžinierstve  doc. Ing. Lýdia Sobotová, PhD. 20 2
8.  Mechanika partikulárnych sústav  prof. Ing. Marián Peciar, PhD. 20 2
9.  Odpadové hospodárstvo a technológie spaľovania  doc. Ing. Tomáš Brestovič, PhD. 20 3
10.  Progresívne konštrukcie a technológie recyklácie  Dr.h.c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD. 20 3
11.  Meranie, objektivizácia a hodnotenie faktorov prostredia  prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD. 20 3
12.  Analýza a spracovanie environmentálnych údajov  prof. RNDr. Martin Bača, CSc. 20 3
13.  Procesné riadenie  doc. Ing. Ružena Králiková, PhD. 20 3
14.  Toxikológia a ekotoxikológia  prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc. 20 3