Zloženie odborovej komisie

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko 
1.  prof. Ing. Ján Slota, PhD.  SjF TUKE, Ústav technologického a materiálového inžinierstva predseda
2.  Dr.h.c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD.  SjF TUKE, Ústav energetického a procesného inžinierstva člen
3.  prof. Ing. Jozef Bocko, CSc.  SjF TUKE, Ústav konštrukčného inžinierstva a mechaniky člen
4.  prof. Ing. Michal Kelemen, PhD.  SjF TUKE, Ústav automatizácie, mechatroniky, robotiky a výrobnej techniky člen
5.  prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.  SjF TUKE, Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií člen
6.  prof. Ing. Emil Spišák, CSc.  SjF TUKE, Ústav technologického a materiálového inžinierstva člen
7.  prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD.  SjF TUKE, Ústav manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva člen

 

 

Zoznam školiteľov v študijnom odbore

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko 
1.  prof. Ing. Peter Demeč, CSc.  SjF TUKE, Katedra výrobnej techniky súčasný
2.  prof. Ing. Jozef Svetlík, PhD.  SjF TUKE, Katedra výrobnej techniky súčasný
3.  doc. Ing. Štefan Valenčík, CSc.  SjF TUKE, Katedra výrobnej techniky súčasný
4.  prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD.  SjF TUKE, Katedra robotiky súčasný
5.  doc. Ing. Marek Sukop, PhD.  SjF TUKE, Katedra robotiky súčasný
6.  doc. Ing. Ján Kráľ, PhD.  SjF TUKE, Katedra výrobnej techniky súčasný

 

Predmety širšieho vedného základu - PŠVZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Vybrané state z matematiky  prof. RNDr. Martin Bača, CSc. 20 1
2.  Aplikovaná mechanika  prof. Ing. Jozef Bocko, CSc. 20 1
3.  Modelovanie a simulácia systémov  prof. Ing. Jozef Svetlík, PhD. 20 1

 

Predmety odborného základu - POZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Teória stavby obrábacích strojov  prof. Ing. Peter Demeč, CSc. 20 2
2.  Teória stavby tvárniacich strojov  prof. Ing. Peter Demeč, CSc. 20 2
3.  Teória stavby modulárnych strojov  prof. Ing. Jozef Svetlík, PhD. 20 2
4.  Mechatronika  prof. Ing. Alexander Gmiterko, CSc. 20 2
5.  Teória riadenia strojných zariadení a systémov  prof. Ing. Peter Demeč, CSc. 20 2
6.  State z teórie prevádzky výrobných strojov  doc. Ing. Štefan Valenčík, CSc. 20 3
7.  Experimentálne metódy odboru  prof. Ing. Peter Demeč, CSc. 20 3
8.  Nové konštrukčné materiály  prof. Ing. Emil Spišák, CSc. 20 3
9.  Vybrané state zo stavby robotických zariadení  prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD. 20 3