Zloženie odborovej komisie

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko 
1.  prof. Ing. Ján Slota, PhD.  SjF TUKE, Ústav technologického a materiálového inžinierstva predseda
2.  Dr.h.c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD.  SjF TUKE, Ústav energetického a procesného inžinierstva člen
3.  prof. Ing. Jozef Bocko, CSc.  SjF TUKE, Ústav konštrukčného inžinierstva a mechaniky člen
4.  prof. Ing. Michal Kelemen, PhD.  SjF TUKE, Ústav automatizácie, mechatroniky, robotiky a výrobnej techniky člen
5.  prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.  SjF TUKE, Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií člen
6.  prof. Ing. Emil Spišák, CSc.  SjF TUKE, Ústav technologického a materiálového inžinierstva člen
7.  prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD.  SjF TUKE, Ústav manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva člen

 

 

Zoznam školiteľov v študijnom programe

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko
1.  prof. Ing. Mária Čarnogurská, CSc.  SjF TUKE, Katedra energetickej techniky 
2.  prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD.  SjF TUKE, Katedra energetickej techniky 
3.  doc. Ing. Michal Puškár, PhD.  SjF TUKE, Katedra konštrukčného a dopravného inžinierstva 
4.  doc. Ing. Marián Lázár, PhD  SjF TUKE, Katedra energetickej techniky
5.  doc. Ing. Natália Jasminská, PhD.  SjF TUKE, Katedra energetickej techniky

 

Predmety širšieho vedného základu - PŠVZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Aplikovaná matematika  prof. RNDr. Martin Bača, CSc. 20 1
2.  Energetika a životné prostredie  Dr.h.c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD. 20 1
3.  Experimentálne metódy v mechanike  doc. Ing. Miroslav Pástor, PhD. 20 1

 

Predmety odborného základu - POZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Aplikovaná mechanika tekutín  prof. Ing. Mária Čarnogurská, CSc. 20 2
2.  Aplikovaná termomechanika  prof. Ing. Mária Čarnogurská, CSc. 20 2
3.  Numerické metódy v teórii a konštrukcii energetických strojov  prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD. 20 3
4.  Tepelné a hydraulické stroje a zariadenia  prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD. 20 3
5.  Vybrané kapitoly z energetických strojov  prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD. 20 3
6.  Alternatívne zdroje energie  prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD. 20 3