Zloženie odborovej komisie

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko 
1.  prof. Ing. Ján Slota, PhD.  SjF TUKE, Ústav technologického a materiálového inžinierstva predseda
2.  Dr.h.c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD.  SjF TUKE, Ústav energetického a procesného inžinierstva člen
3.  prof. Ing. Jozef Bocko, CSc.  SjF TUKE, Ústav konštrukčného inžinierstva a mechaniky člen
4.  prof. Ing. Michal Kelemen, PhD.  SjF TUKE, Ústav automatizácie, mechatroniky, robotiky a výrobnej techniky člen
5.  prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.  SjF TUKE, Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií člen
6.  prof. Ing. Emil Spišák, CSc.  SjF TUKE, Ústav technologického a materiálového inžinierstva člen
7.  prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD.  SjF TUKE, Ústav manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva člen

 

 

Zoznam školiteľov v študijnom odbore

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko 
1.  prof. Ing. Jaroslav Homišin, CSc.  SjF TUKE, Katedra konštrukčného a dopravného inžinierstva  súčasný
2.  doc. Ing. Róbert Grega, PhD.  SjF TUKE, Katedra konštrukčného a dopravného inžinierstva  súčasný
3.  doc. Ing. Michal Puškár, PhD.  SjF TUKE, Katedra konštrukčného a dopravného inžinierstva  súčasný
4.  doc. Ing. Michal Fabian, PhD.  SjF TUKE, Katedra automobilovej výroby súčasný
5.  doc. Ing. Peter Kaššay, PhD.  SjF TUKE, Katedra konštrukčného a dopravného inžinierstva  súčasný
6.  doc. Ing. Silvia Maláková, PhD.  SjF TUKE, Katedra konštrukčného a dopravného inžinierstva súčasný

 

Predmety širšieho vedného základu - PŠVZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Aplikovaná matematika a inžinierska štatistika  prof. RNDr. Martin Bača, CSc. 20 1
2.  Optimalizačné metódy  prof. Ing. Jozef Bocko, CSc. 20 1
3.  Teória inžinierskeho experimentu  doc. Ing. Peter Sivák, PhD. 20 1

 

Predmety odborného základu - POZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Vybrané kapitoly z častí strojov a mechanizmov  prof. Ing. Jaroslav Homišin, CSc. 20 2, 3
2.  Pohony a prenosy výkonu  prof. Ing. Jaroslav Homišin, CSc. 20 2, 3
3.  Prevodové systémy  prof. Ing. Jaroslav Homišin, CSc. 20 2, 3
4.  Tribológia a tribotechnika  doc. Ing. Róbert Grega, PhD. 20 2, 3
5.  Metodika konštruovania a optimalizácia konštrukcií  doc. Ing. Róbert Grega, PhD. 20 2, 3