Zloženie odborovej komisie

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko 
1.  Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH  SjF TUKE, Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií predseda
2.  prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD. SjF TUKE, Ústav automatizácie, mechatroniky, robotiky a výrobnej techniky člen
3.  doc. Ing. Radovan Hudák, PhD.  SjF TUKE, Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií člen
4.  doc. RNDr. Marianna Trebuňová, PhD.  SjF TUKE, Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií člen
5.  doc. Ing. Teodor Tóth, PhD.  SjF TUKE, Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií člen

 

 

Zoznam školiteľov v študijnom odbore

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko
1.  Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH  SjF TUKE, Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania 
2.  doc. RNDr. Marianna Trebuňová, PhD.  SjF TUKE, Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania 
3.  doc. Ing. Radovan Hudák, PhD.  SjF TUKE, Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania 
4.  doc. Ing. Teodor Tóth, PhD.  SjF TUKE, Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania 
5.  RNDr. Pavol Hvizdoš, CSc.  SAV Košice
6.  Ing. Karel Saksl, DrSc.  SAV Košice

 

Predmety širšieho vedného základu - PŠVZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Biomechanika a biomechanizmy  Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH 20 1
2.  Anatómia a fyziológia  prof. MVDr. Ján Danko, PhD. 20 1

 

Predmety odborného základu - POZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Biomedicínska štatistika  prof. RNDr. Martin Bača, CSc. 20 2
2.  Biomateriály a biotechnológie  doc. Ing. Radovan Hudák, PhD. 20 2
3.  Tkanivové sústavy  Dr.h.c. prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc. 20 2
4.  Protetika, ortotika a kalceotika  Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH 20 2
5.  Lekárska biofyzika  doc. RNDr. Marianna Trebuňová, PhD. 20 2
6.  Implantológia  doc. Ing. Radovan Hudák, PhD. 20 3
7.  Metrotomografia  Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH 20 3
8.  Metodika experimentu  prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD. 20 3
9.  Biomechatronika  prof. Ing. Michal Kelemen, PhD. 20 3
10.  Zobrazovacie metódy  doc. Ing. Teodor Tóth, PhD. 20 3