Zloženie odborovej komisie

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko 
1.  prof. Ing. Ján Slota, PhD.  SjF TUKE, Ústav technologického a materiálového inžinierstva predseda
2.  Dr.h.c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD.  SjF TUKE, Ústav energetického a procesného inžinierstva člen
3.  prof. Ing. Jozef Bocko, CSc.  SjF TUKE, Ústav konštrukčného inžinierstva a mechaniky člen
4.  prof. Ing. Michal Kelemen, PhD.  SjF TUKE, Ústav automatizácie, mechatroniky, robotiky a výrobnej techniky člen
5.  prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.  SjF TUKE, Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií člen
6.  prof. Ing. Emil Spišák, CSc.  SjF TUKE, Ústav technologického a materiálového inžinierstva člen
7.  prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD.  SjF TUKE, Ústav manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva člen

 

 

Zoznam školiteľov v študijnom programe

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko 
1.  prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD.  SjF TUKE, Katedra automatizácie a komunikačných rozhraní  súčasný
2.  prof. Ing. Alena Galajdová, PhD.  SjF TUKE, Katedra automatizácie a komunikačných rozhraní  súčasný
3.  doc. Ing. Jaroslav Šeminský, PhD.  SjF TUKE, Katedra automatizácie a komunikačných rozhraní  súčasný
4.  doc. Ing. Marek Vagaš, PhD.  SjF TUKE, Katedra automatizácie a komunikačných rozhraní
nový

 

Predmety širšieho vedného základu - PŠVZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Vybrané state z matematiky  prof. RNDr. Martin Bača, CSc. 20 1
2.  Teoretické princípy automatizácie a riadenia  prof. Ing. Alena Galajdová, PhD. 20 1
3.  Modelovanie a simulácia  prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD. 20 1
4.  Umelá inteligencia  prof. Ing. Alena Galajdová, PhD. 20 1

 

Predmety odborného základu - POZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Monitorovanie, riadenie a komunikačné rozhrania  prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD. 20 2
2.  Navrhovanie automatických a automatizovaných systémov  doc. Ing. Jaroslav Šeminský, PhD. 20 2
3.  Informačné zabezpečenie digitálnej výroby  prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD. 20 2
4.  Riadenie procesov  doc. Ing. Jaroslav Šeminský, PhD. 20 2
5.  Robotika a mechatronika  prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD. 20 2
6.  Rozhodovacie procesy v zložitých systémoch  prof. Ing. Michal Kelemen, PhD. 20 3
7.  Bezdrôtové meracie systémy a senzorové siete  prof. Ing. Alena Galajdová, PhD. 20 3
8.  Informačné a databázové systémy  doc. Ing. Jaroslav Šeminský, PhD. 20 3
9.  Navrhovanie inteligentných prostredí  prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD. 20 3