Zloženie odborovej komisie

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko 
1.  prof. Ing. Ján Slota, PhD.  SjF TUKE, Ústav technologického a materiálového inžinierstva predseda
2.  Dr.h.c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD.  SjF TUKE, Ústav energetického a procesného inžinierstva člen
3.  prof. Ing. Jozef Bocko, CSc.  SjF TUKE, Ústav konštrukčného inžinierstva a mechaniky člen
4.  prof. Ing. Michal Kelemen, PhD.  SjF TUKE, Ústav automatizácie, mechatroniky, robotiky a výrobnej techniky člen
5.  prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.  SjF TUKE, Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií člen
6.  prof. Ing. Emil Spišák, CSc.  SjF TUKE, Ústav technologického a materiálového inžinierstva člen
7.  prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD.  SjF TUKE, Ústav manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva člen

 

Zoznam školiteľov v študijnom odbore

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko
1.  prof. Ing. Jozef Bocko, CSc.  SjF TUKE, Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva 
2.  prof. Ing. Štefan Segľa, CSc.  SjF TUKE, Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva 
3.  doc. Ing. Miroslav Pástor, PhD.  SjF TUKE, Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva 
4.  doc. Ing. Róbert Huňady, PhD.  SjF TUKE, Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva 
5.  doc. Ing. Peter Frankovský, PhD  SjF TUKE, Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
     

 

Predmety širšieho vedného základu - PŠVZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Vybrané state z matematiky  prof. RNDr. Martin Bača, CSc. 20 1
2.  Experimentálne metódy v mechanike  doc. Ing. Miroslav Pástor, PhD. 20 1

 

Predmety odborného základu - POZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Mechanika kontinua  prof. Ing. Jozef Bocko, CSc. 20 2
2.  Aplikovaná pružnosť a pevnosť  doc. Ing. Miroslav Pástor, PhD. 20 2
3.  Vybrané state z dynamiky  prof. Ing. Štefan Segľa, CSc. 20 2
4.  Aplikovaná mechanika tekutín  prof. Ing. Mária Čarnogurská, CSc. 20 2
5.  Aplikovaná termomechanika  prof. Ing. Mária Čarnogurská, CSc. 20 3
6.  Syntéza mechanizmov  prof. Ing. Štefan Segľa, CSc. 20 3
7.  Technická akustika  doc. Ing. Róbert Huňady, PhD. 20 3
8.  Počítačová mechanika  prof. Ing. Jozef Bocko, CSc. 20 3
9.  Numerické metódy mechaniky  prof. Ing. Jozef Bocko, CSc. 20 3