stipendia

Motivačné štipendiá sú udeľované za vynikajúci prospech a reprezentáciu školy z prostriedkov štátneho rozpočtu a štipendijného fondu TUKE.

 

Metodický pokyn k priznávaniu motivačného štipendia na Technickej univerzite v Košiciach

 

Článok 1

Základné ustanovenia

  1. Tento metodický pokyn (ďalej len „MP“) sa vydáva v súlade s ustanoveniami § 3 ods.9 Štipendijného poriadku Technickej univerzity v Košiciach
  2. Účelom tohto MP je zabezpečiť jednotný postup pri priznávaní motivačných štipendií z prostriedkov štátneho rozpočtu na Technickej univerzite v Košiciach (ďalej len „TUKE“).
  3. Týmto MP sa určujú cieľové skupiny študentov, ktorým bude priznané motivačné štipendium podľa § 3 ods. 1 Štipendijného poriadku TUKE, ako aj výška motivačných štipendií podľa § 3 ods.2.

 

Článok 2

Priznávanie motivačných štipendií z prostriedkov štátneho rozpočtu

„Odborové“ motivačné štipendium

  1. Štipendium podľa § 3 ods. 2 písm. a) Štipendijného poriadku TUKE sa priznáva 15 percentám študentov študijných programov 1. a 2. stupňa v dennej forme štúdia vo vybraných študijných odboroch (v súlade s ustanoveniami ods. 64 metodiky).
  2. Počty študentov vo vybraných študijných odboroch sa určia na základe aktuálnych údajov v IS MAIS. O počtoch študentov a výške pridelených finančných prostriedkov na vyplatenie štipendií budú dekani fakúlt informovaní písomne. T: 30.9. Z: prorektor pre vzdelávanie
  3. Pri priznávaní štipendia podľa § 3 ods. 2 písm. a) Štipendijného poriadku TUKE sa postupuje v súlade s § 5 Štipendijného poriadku TUKE.

 

Motivačné štipendium za vynikajúce výsledky

  1. Štipendium podľa § 3 ods. 2 písm. b) až e) Štipendijného poriadku TUKE sa priznáva 10 percentám študentov študijných programov 1. a 2. stupňa v dennej forme štúdia (v súlade s ustanoveniami ods. 63 metodiky).
  2. O výške pridelených finančných prostriedkov na vyplatenie štipendií budú dekani fakúlt informovaní písomne. T: 30.9. Z: prorektor pre vzdelávanie
  3. Pri priznávaní štipendia podľa § 3 ods. 2 písm. b) až e) Štipendijného poriadku TUKE sa postupuje v súlade s § 5 Štipendijného poriadku TUKE.

 

Článok 3

Záverečné ustanovenie

Tento metodický pokyn nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho vydania.

 

Viac informácií na stránke Technickej univerzity

sp av ok

sp mech

sp pi

sp pao

sp si

sp mtaervs

sp mtaervs

sp ppsv

sp raep

sp tozp

sp tmaisv