Inžinierske štúdium

Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa podľa § 53 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za ukončené vzdelanie a počet kreditov potrebných na ukončenie študijného programu, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov. Pre uchádzačov o štúdium ktorí dosiahli požadované vzdelanie v zahraničí je podmienkou prijatia na štúdium uznanie dokladov o dosiahnutom vzdelaní podľa všeobecne záväzného predpisu, ktorý vydá ministerstvo.

Ku prihláške sa nevyžadujú žiadne potvrdenia od lekára.

 

Termín podania prihlášky: 31. 05. 2021

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 20,- € elektronická prihláška

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania zahraničných uchádzačov: 50,- € elektronická prihláška
Spôsob úhrady poplatku: bankovým prevodom
Povinné údaje pri úhrade:
IBAN: SK4181800000007000151492
Názov účtu adresáta: Strojnícka fakulta TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 9
Konštantný symbol: 0308

Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, študijný program uvedený v prihláške, stupeň štúdia

Poštová adresa: Študijné oddelenie D SjF, Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice

Fakultná web adresa: www.sjf.tuke.sk

 

Plánované počty študentov na prijatie

Prezenčná metóda

Študijný program

Počet študentov

 Automobilová výroba

20

 Bezpečnosť technických systémov

15

 Biomedicínske inžinierstvo

15

 Dopravná technika a logistika

10

 Energetické stroje a zariadenia

10

 Inžinierstvo prostredia 10

 Počítačová podpora strojárskej výroby

10

 Priemyselná automatizácia 10
 Priemyselná mechatronika 20

 Priemyselné inžinierstvo

20

 Riadenie a ekonomika podniku 20
 Robotika a robototechnológie 10
 Strojárske technológie 10

 Strojné inžinierstvo

20

 Zváranie, spájanie a povrchové úpravy 10

 

Kombinovaná metóda

Študijný program

Počet študentov
 Bezpečnosť technickych systémov 10

 Priemyselné inžinierstvo

10

 Strojárske technológie

10

 

Study programs in English

Study programs

Number of students

 Automotive Production

20

 Biomedical Engineering 20
 Industrial Automation 20
 Industrial Engineering 20

 Industrial Mechatronics

20

 Robotics and Robototechnology 

20

 Mechanical Engineering

20