Doktorandské štúdium

Podmienkou prijatia na doktorandské štúdium v ak. r. 2020/2021 je absolvovanie vysokoškolského štúdia druhého stupňa a úspešné absolvovanie prijímacieho konania. V prihláške na strane 2 pod tabuľkou „Výpis výsledkov ...“ je potrebné uviesť znalosť cudzích jazykov.

Prihlášky na doktorandské štúdium, v ktorých uchádzač okrem študijného programu uvedie jednu z vypísaných tém dizertačných prác v príslušnom študijnom programe spolu s menom školiteľa (§ 54 ods. 5.-7.), je potrebné vyplniť elektronicky prostredníctvom web stránky https://eprihlaska.tuke.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais.

Termín podania prihlášok je do 31.05.2021

Témy dizertačných prác pre akademický rok 2021/22 - dokument v priprave

Prijímacie konanie sa uskutoční dňa 16.06.2021

Vzhľadom na mimoriadny stav v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 dekan Strojníckej fakulty TUKE vydal pokyn k prijímaciemu konaniu na III. stupeň štúdia pre ak. r. 2020/21. Pokyn dekana je zverejnený tu - dokument na stiahnutie.

 

Študijné programy pre dennú a externú formu štúdia

P.č.

Študijný

odbor

Študijný program
Garant ŠPPracovisko
1 Strojárstvo 

 

 Aplikovaná mechanika  prof. Ing. Jozef Bocko, CSc. Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva, Letná 9
2 Priemyselná automatizácia  prof. Ing. Alena Galajdová, PhD. Katedra automatizácie a komunikačných rozhraní, Park Komenského 8
3  Časti a mechanizmy strojov  prof. Ing. Jaroslav Homišin, CSc. Katedra konštrukčného a dopravného inžinierstva, Letná 9
4 Dopravné stroje a zariadenia  prof. Ing. Jaroslav Homišin, CSc. Katedra konštrukčného a dopravného inžinierstva, Letná 9
5  Energetické stroje a zariadenia  prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD. Katedra energetickej techniky, Vysokoškolská 4
6 Inžinierstvo prostredia prof. Ing. Ervín Lumnitzer, PhD. Katedra procesného a environmentálneho inžinierstva, Park Komenského 5
7 Kvalita a bezpečnosť prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD. Katedra bezpečnosti a kvality produkcie, Letná 9
8 Priemyselná mechatronika prof. Ing. Michal Kelemen, PhD. Katedra mechatroniky, Katedra výrobnej techniky a robotiky, Park Komenského 8
Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania, Letná 9
9 Metrológia prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD. Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania, Letná 9
10  Priemyselné inžinierstvo  prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD.

Ústav manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva,

Park Komenského 9

11 Robotika a robototechnológie prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD. Katedra výrobnej techniky a robotiky, Park Komenského 8
12 Strojárske technológie a materály  prof. Ing. Emil Spišák, CSc. Katedra technológií, materiálov a počítačovej podpory výroby, Katedra automobilovej výroby, Mäsiarska 74
13  Technika ochrany životného prostredia  Dr.h.c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD. Katedra procesného a environmentálneho inžinierstva, Park Komenského 5
14  Výrobná technika  prof. Ing. Peter Demeč, CSc. Katedra výrobnej techniky a robotiky, Letná 9
15  Elektrotechnika  Biomedicínske inžinierstvo Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania, Letná 9

 

K vyplnenej prihláške na doktorandské štúdium je potrebné priložiť:

  • životopis
  • overené kópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu)
  • výpis výsledkov štúdia
  • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (poštová poukážka, výpis z účtu)
  • zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác

 

Poplatok za prijímacie konanie je 30,00 EUR (e- prihláška).

Poplatok je možné uhradiť prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou typu U.

IBAN: SK41 8180 0000 0070 0015 1492

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol: 9

Adresát:

Technická univerzita v Košiciach,

Strojnícka fakulta,

Letná 9,

042 00 Košice

 

Kontaktná adresa pre podanie prihlášok a informácie:

Technická univerzita v Košiciach

Strojnícka fakulta

Kontaktná osoba:

Ing. Beáta Krišáková

Referát personálnych činností a vzdelávania v PhD. štúdiu

Letná 9

042 00 Košice

Tel: 055/602 2444

Mobil: +421 905 341 279

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium

v III. stupni vysokoškolského štúdia na Strojníckej fakulte TUKE

dokument na stiahnutie