Bakalárske štúdium

V súlade so Zákonom NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s Poriadkom prijímacieho konania Technickej univerzity v Košiciach, ktorý tvorí prílohu č.1 k Štatútu Technickej univerzity, vyhlasujem podmienky prijatia na štúdium na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach pre akademický rok 2021/2022.

 

Podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijného programu prvého stupňa) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. SjF TUKE na základe §56 ods. 2 zákona určuje ďalšie podmienky na prijatie na štúdium v jednotlivých študijných programoch.

Ku prihláške sa nevyžadujú žiadne potvrdenia (o prospechu) zo stredných škôl ani potvrdenia od lekára.

Termín podania prihlášky: 31. 03. 2021

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 20,- € elektronická prih​láška
Spôsob úhrady poplatku: bankovým prevodom.

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania zahraničných uchádzačov: 50,- € elektronická prihláška
Spôsob úhrady poplatku: bankovým prevodom.


Povinné údaje pri úhrade:
IBAN: SK4181800000007000151492
Názov účtu adresáta: Strojnícka fakulta TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 9
Konštantný symbol: 0308

Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, študijný program uvedený v prihláške, stupeň štúdia

Poštová adresa: Študijné oddelenie, Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice

Fakultná web adresa: www.sjf.tuke.sk

 

Plánované počty študentov na prijatie v dennej forme štúdia:

Bakalársky študijný programPlánované počty

Prezenčná metóda

 Automobilová výroba 100
 Kvalita a bezpečnosť 30
 Počítačová podpora strojárskej výroby 50
 Priemyselná mechatronika 80
 Priemyselné inžinierstvo 40
 Protetika a ortotika 40
 Riadenie a ekonomika podniku 30
 Strojné inžinierstvo 100
 Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby 20

Kombinovaná metóda

 Kvalita a bezpečnosť 20
 Priemyselné inžinierstvo 20
 Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby 20

   Study programs in English

 Automotive Production 20
 Industrial Engineering 20
 Industrial Mechatronics 20
 Mechanical Engineering 20
 Prosthetics and Orthotics 20