Pokyny dekana

logo sjf 2018sk new

fotogaleria
videogaleria
fakulta media
preco studovat

V súlade so zákonom o vysokých školách č. 131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov dekan SjF TUKE vydáva pokyn k prijímaciemu konaniu na III. stupeň štúdia pre akademický rok 2024/25.

Doktorandské štúdium je študijným programom tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania. Základné podmienky tohto štúdia upravuje § 54 zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 1. Otvárané študijné programy

Doktorandské štúdium sa v akademickom roku 2024/2025 realizuje v nasledovných študijných programoch:

 • Aplikovaná mechanika
 • Časti a mechanizmy strojov
 • Energetické stroje a zariadenia
 • Inžinierstvo prostredia
 • Kvalita a bezpečnosť
 • Priemyselná mechatronika
 • Priemyselné inžinierstvo
 • Strojárske technológie a materiály
 • Výrobná technika
 • Biomedicínske inžinierstvo.
 1. Spôsob podania prihlášky na štúdium

Prijímacie konanie sa začína doručením e-prihlášky uchádzača o štúdium. Prihlášky na doktorandské štúdium, v ktorých uchádzač okrem študijného programu uvedie jednu z vypísaných tém dizertačných prác v príslušnom študijnom programe spolu s menom školiteľa (§ 54 ods. 5. až 7.), je potrebné vyplniť elektronicky prostredníctvom web stránky

https://eprihlaska.tuke.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais   

Podmienkou prijatia na doktorandské štúdium pre ak. r. 2024/2025 je úspešné absolvovanie II. stupňa vysokoškolského štúdia a úspešné absolvovanie prijímacieho konania. V prihláške je potrebné uviesť znalosť cudzích jazykov.

K vyplnenej prihláške na doktorandské štúdium je potrebné priložiť (ako príloha e-prihlášky):

 • životopis
 • overené kópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu),
 • výpis výsledkov štúdia,
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (výpis z účtu, prípadne poštová poukážka),
 • zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác.

Spoplatnenie štúdia je v zmysle príkazu rektora Technickej univerzity v Košiciach č. PR/TUKE/06/23, zverejneného na stránke www.tuke.sk.

https://pdf.tuke.sk/legislativa/PR_TUKE_06_23_Skolne_2024_2025.pdf

Témy dizertačných prác sú zverejnené na webovom sídle fakulty.

https://sjf.tuke.sk/uchadzac/wp-content/uploads/2020/02/PhD-temy-2024_2025.pdf

 

 1. Priebeh prijímacej skúšky:

Prijímacia skúška pozostáva z jazykovej časti a odbornej časti.

a) jazyková časť prijímacej skúšky:

 • skúška z cudzieho jazyka (anglický jazyk) sa uskutočňuje formou testu,
 • test sa uskutoční prezenčnou formou dňa 14.6.2024 so začiatkom o 09:00 hod. v priestoroch Dekanátu SjF, Letná 1/9, B-blok, 1. poschodie, v miestnosti CONSILIUM MAGNUS,
 • časový limit na vykonanie testu je 25 minút, t.j. od 09:00 do 09:25 hod.

b) odborná časť:

 • uchádzač pripraví odbornú .pptx prezentáciu v rozsahu 10-12 snímok k téme DDP na ktorú sa hlási,
 • uchádzač môže pri príprave prezentácie využiť konzultáciu so školiteľom,
 • uchádzač po ukončení jazykovej skúšky absolvuje pohovor pred komisiou pre prijímacie konanie v príslušnom študijnom programe na príslušnom ústave fakulty /info v pozvánke/
 • odbornú úroveň prezentácie ako aj celkové vystúpenie uchádzača zhodnotí príslušná komisia pre prijímacie konanie v danom študijnom programe.

            Výber uchádzačov bude uskutočnený na základe celkového výsledku prijímacieho pohovoru. V zmysle §58, ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. a §4, ods. 6 Vnútorného predpisu TUKE k doktorandskému štúdiu o prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty.

 

 1. Termín podania prihlášky a poplatok

 

Termín podania prihlášok je do 31.05.2024.

Poplatok za prijímacie konanie je 30,00 EUR (e- prihláška). Poplatok je možné uhradiť prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou typu U.

IBAN: SK41 8180 0000 0070 0015 1492

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol: 9

Adresát:

Technická univerzita v Košiciach,

Strojnícka fakulta,

Letná 1/9,

042 00 Košice-Sever

 

 1. Termín prijímacieho konania

Termín prijímacieho konania je stanovený na 14.06.2024.

 

 1. Komisie pre prijímacie konanie na III. stupeň štúdia pre ak. r. 2024/2025

        Komisie pre prijímacie konanie v znení  §54 ods. 7 zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a §4 Zásad organizácie, hodnotenia a ukončenia doktorandského štúdia a zásad zriadenia odborových komisií doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach budú pracovať v nasledovnom zložení:

 

1. Ústav automatizácie, mechatroniky, robotiky a výrobnej techniky

ŠO: strojárstvo

ŠP: priemyselná mechatronika

ŠP: výrobná technika

Komisia:

predseda:         prof. Ing. Michal Kelemen, PhD.

člen:                 prof. Ing. Jozef Svetlík, PhD.

člen:                 prof. Ing. Marek Sukop, PhD.

 

2. Ústav technologického a materiálového inžinierstva

ŠO: strojárstvo

ŠP: strojárske technológie a materiály

Komisia:

predseda:         prof. Ing. Emil Spišák, CSc.

členka:             prof. Ing. Janette Brezinová, PhD.

člen:                 prof. Ing. Emil Evin, CSc.

 

3. Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu, inžinierstva prostredia a aplikovanej matematiky

ŠO: strojárstvo

ŠP: priemyselné inžinierstvo

ŠP: inžinierstvo prostredia

Komisia:

predseda:         prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.

člen:                 prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD.

člen:                 prof. RNDr. Martin Bača, CSc.

 

4.  Ústav mechaniky, energetického a konštrukčného inžinierstva

ŠO: strojárstvo

ŠP: aplikovaná mechanika

ŠP: časti a mechanizmy strojov

ŠP: energetické stroje a zariadenia

Komisia:

predseda:         prof. Ing. Jozef Bocko, CSc.

člen:                 prof. Ing. Róbert Grega, PhD.

členka:             doc. Ing. Natália Jasminská, PhD.

 

5. Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií

ŠO: elektrotechnika

ŠP: biomedicínske inžinierstvo

ŠO: strojárstvo

ŠP: kvalita a bezpečnosť

Komisia:

predseda:         prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.

členka:             prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.

člen:                 prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD.

 

Kontaktné údaje:

Ing. Beáta Krišáková

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Telefón: 055/602 2444 

 

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, DrSc., MPH

dekan

 

Na stiahnutie pdf

fcb g plus yt Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. moodle

Strojar inovator 2021

mais  Mail Zamestnanci  studentmail  telefon stravovanie kniznica nastavenia ftp zamestnanci

Žiadna udalosť nie je v kalendári

 

Júl 2024
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Spolupráca s praxou

AuferDesing     Biomedical Engineering    BOSCH   BSH   

Chemosvit    Chirana    Continental    evektor  

 

embraco    Ford    magna

 

 USS    wolksvagen    KIA    PSA

 

 USS    LEAR  minebeamitsumi  

NORDMondi SCP   masam logo ok 1   Tatravagonka Poprad

 

HMT   IDIADA   Sova Digital     siemens

 

SMC    REGADA   Ricardo   Senzor

 engler    matador mubea logo

vuje   javys     Kerex       ROSERO      SEZ

 

  kimex  spp    zts vvu  whirpool

 

LPH  nekoten  swep

 

marelli  slovnaft    IQ   spinea

 

 balluff  mitsubishi  garrett

 

 

 

 

 

 

 

mapa sjf

Študijné oddelenie

Úradné hodiny:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30, 13:00 - 15:00
nestránkový deň
8:30 - 11:30

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Telefón: +421 55 602 2168

Kontakt

Strojnícka fakulta TU v Košiciach
Letná 1/9
042 00 Košice-Sever

tel.: +421 55 602 2016
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.