Inžinierske štúdium

Inžinierský študijný program Mechatronika - 2. stupeň

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia mechatroniky dokážu analyzovať, navrhovať, konštruovať a udržiavať rozsiahle technické riešenia zahŕňajúce mechatronické sústavy, vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Dôraz sa musí klásť na to, aby absolvent získal hlboké znalosti v oblasti mechatroniky umožňujúce mu riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť aj veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia.

Aby absolvent bol schopný budovať solídny vedecký prístup, študenti musia získať skúsenosti s formuláciou hypotéz, experimentálnym návrhom, overovaním hypotéz a analýzou získaných údajov. Absolvent môže budovať vedeckú perspektívu v celej škále aplikácií, v ktorých uplatňuje pokročilé metódy a techniky návrhu a vývoja mechatronických sústav.

Absolvent inžinierskeho štúdia Mechatroniky na základe svojich teoretických vedomostí, praktických návykov a skúseností získaných počas štúdia sa po absolvovaní štúdia uplatní vo vedecko-výskumných vývojových a projekčných organizáciách pri riešení problematiky komplexných mechatronických systémov a zariadení pre vytváranie a riadenie pohybu a premenu energií v podnikoch zaoberajúcich sa projektmi a realizáciou moderných elektromechanických, elektrohydraulických, mikromechatronických a iných mechatronických sústav s distribuovanými systémami riadenia, ako aj v skúšobníctve a komplexnom zabezpečovaní kvality týchto sústav. Má predpoklady, aby po získaní praktických riadiacich skúseností sa stal koordinátorom predovšetkým vývojových tímov mechatronických sústav vo výrobných organizáciách.

vznasadlo