Bakalárske štúdium

Bakalárské štúdium Mechatronika - 1. stupeň

Študijný odbor je zameraný na prípravu odborníkov strojársko-elektrotechnického zamerania so znalosťou základov informatiky a automatizácie pre prevádzku, výrobu, skúšobníctvo a čiastočne aj navrhovanie mechatronických sústav. Ide o stroje, strojné zariadenia a sústavy vyznačujúce sa vysokou funkčnosťou, pohybovou a manipulačnou schopnosťou, ktoré sú ovládané a riadené modernou automatizačnou a počítačovou technikou, číslicovými, väčšinou distribuovanými riadiacimi systémami.

                Pri výučbe v tomto študijnom odbore je mechatronika chápaná ako interdisciplinárny vedný odbor, zaoberajúci sa počítačovo riadenými elektromechanickými sústavami, vyznačujúcimi sa účelovým riadením zovšeobecneného pohybu ich časti, riadením energetických interakcií a transformácie rôznych foriem energie. Ich neoddeliteľnou súčasťou sú subsystémy riadenia a regulácie, ktorých podstatou je mikroprocesorové riadenia v reálnom čase v vysokou flexibilitou a spoľahlivosťou.

                Mimoriadny dôraz v priebehu štúdia je kladený na systémový prístup k chápaniu funkcie mechatronických objektov, reprezentovaný jednotnými formami matematicko-fyzikálneho popisu jednotlivých komponentov týchto systémov, následne verifikovanými experimentmi na reálnych objektoch.

Absolventi odboru Mechatronika (1. stupeň) dokážu analyzovať problémy a možnosti, ktoré sa otvárajú v rôznych oblastiach priemyslu navrhovať časti mechatronických sústav tak, aby spĺňali požiadavky na ne kladené a tiež vytvárať takého sústavy a implementovať ich. Absolventi musia vedieť pracovať s manažérmi, s užívateľmi mechatronických systémov a špecialistami iných profesií. Vyžaduje to aj znalosti o podnikaní, organizáciách a manažmente.

RKL 5716