prof. Ing. Juraj SMRČEK, PhD.

smrcek 346x320narodený v roku 1942 v Rudňanoch, je absolventom SjF TU v Košiciach (odbor strojárska technológia, 1964), dizertačnú prácu na tému „Identifikácia parametrov priemyselných robotov pre optimalizáciu automatizovaných pracovísk“ obhájil na SjF TU v Košiciach (1983). Vedecko-pedagogickú hodnosť docenta (1992) a hodnosť profesora (2000)  v odbore Výrobne systémy s priemyselnými robotmi a manipulátormi obhájil na SjF TU  v Košiciach. Problematikou robotiky a robototechniky sa zaoberá od roku 1975 ako výskumný pracovník vo VUKOV Prešov (diagnostika, skúšanie, experimentálny výskum, 1971-1992) a tiež ako vysokoškolský učiteľ na SjF TU v Košiciach (externe 1978-1992, ako zamestnanec od 1993 doteraz). Bol spoluzakladateľom Katedry priemyselnej robotiky na SjF TU v Košiciach (1988). Koncipoval a budoval ako garant odbor Výrobné systémy s priemyselnými robotmi a manipulátormi, koncipoval a budoval laboratórnu a experimentálnu základňu pre realizáciu tohto odboru a výskumu   v podmienkach SjF TU v Košiciach.

miestnosť:       PK8

 telefón:              +421 55 602 2388

 

 

    

prof. Ing. Juraj SMRČEK, PhD.

emeritný profesor