Informácie o štúdiu

Katedra ma akreditované nasledujúce študijné programy:

 

 

Prezentácia odborov >>

   

 

Bakalársky študijný program: 1.stupeň

 

Kvalita a bezpečnosť

Absolvent študijného programu Kvalita a bezpečnosť v študijnom odbore Kvalita produkcie v I. stupni vysokoškolského štúdia nadobudne hlboké znalosti z oblasti prírodovedného základu, znalosti z teórie profilujúcich strojárskych oblasti a z oblasti systémov manažérstva kvality a manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravie pri práci, bezpečnosti technických systémov a s aplikáciami na strojárske technológie. Vie navrhovať, vyvíjať, implementovať, rozširovať a prevádzkovať moderné princípy riadenia spoločnosti a firiem tak, že vie prepojiť obidva manažérske systémy navzájom s cieľom dosiahnutia efektívnosti produkcie v rámci udržateľného rozvoja spoločnosti. V rámci štúdia nadobudne vedomosti pre úspešné pokračovanie v II. stupni štúdia ako aj zručnosti v odbornej, organizačnej a manažérskej oblasti v takom rozsahu, aby ich mohol uplatniť po ukončení I. stupňa štúdia v priemyselnej a spoločenskej praxi. Dobrá znalosť cudzieho jazyka poskytne absolventovi široké možnosti ďalšieho uplatnenia.

 

Inžiniersky študijný program: 2.stupeň

 

Bezpečnosť technických systémov
Absolvent druhého stupňa (Ing.) vysokoškolského štúdia študijného programu Bezpečnosť technických systémov je schopný zostaviť a viesť experimentálny tím v záujmovej oblasti, ako aj viesť tímy pre dozor, inšpekciu a certifikáciu technických systémov s ohľadom na bezpečnosť ich prevádzky v súlade so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Je schopný vykonať teoretický a experimentálny rozbor jednotlivých problémov analyzovať a aplikovať bezpečné produkty a postupy, modelovať (experimentálne a počítačovo) vyšetrované produkty a procesy, realizovať simulačné postupy a riešiť úlohy pomocou virtuálnych modelov.
Vie formulovať závery a následne ich aplikovať. Na základe získaných skúseností a výsledkov experimentálnych meraní je schopný zdokonaľovať jestvujúce strojné zariadenia a technológie v súlade s modernými výpočtovými metódami.
Je schopný projektovať výrobnú dokumentáciu jednotlivých aj zložitých výrobných zariadení prostredníctvom výpočtovej techniky. V tejto súvislosti má prehĺbené vedomosti z aplikovanej matematiky, aplikovanej mechaniky, meracej a automatizačnej techniky, informačných technológii ako aj aplikácii systémov CA - techník.

Študent Katedry bezpečnosti a kvality produkcie, Inžiniersky študijný program: 2.stupeň, Bezpečnosť technických systémov má nárok na získanie osvedčenia Bezpečnostný technik po splnení nasledovných podmienok:

  • vážený študijný priemer vyšší ako 71%,
  • úspešné ukončenie štátnych skúšok v riadnom termíne.

 

Inžinierstvo kvality produkcie

Absolvent druhého stupňa (Ing.) vysokoškolského štúdia študijného programu Inžinierstvo kvality produkcie je pripravený vykonávať inžinierske činnosti pri rozvíjaní výrobkov a služieb. Má bohaté vedomosti z oblasti systému manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy EN ISO 9001, ale aj technickej špecifikácie uplatňovanej v automobilovom priemysle IATF 16949 . Majú vedomosti aj z oblasti environmentálneho manažérskeho systému podľa medzinárodnej normy ISO 14 001 a taktiež systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) podľa ISO 45001.
Vedia sa orientovať v metrológii, pri navrhovaní tolerancii alebo v diagnostike výrobných operácií a uplatňovania štatistických metód kontroly kvality.
V rámci existujúceho systému manažérstva kvality v akejkoľvek organizácii vie zastávať pozíciu inžiniera alebo manažéra kvality, ktorý ovláda rôzne nástroje na podporu riadenia kvality vo výrobnom či nevýrobnom odvetví.
Majú teoretické vedomosti a praktické zručnosti pre plánovanie, realizovanie a hodnotenie interných auditov v systéme manažérstva kvality. Je schopný navrhovať výrobnú dokumentáciu pre realizačné procesy v akejkoľvek organizácii.
Má prehĺbené vedomosti z aplikovanej matematiky, aplikovanej mechaniky, meracej a automatizačnej techniky, informačných technológii ako aj aplikácii systémov CA - techník.
 

 

Doktorandský študijný program: 3.stupeň

Kvalita a bezpečnosť 
Absolvent 3. stupňa štúdia ovláda vedecké metódy riadenia a filozofiu komplexného prístupu zabezpečovania a zlepšovania kvality a riadenia rizík. Je schopný vytvárať v rôznych situáciách víziu, politiku a stratégiu, vytvárať komunikačné väzby a netradičné postupy v procesne orientovaných systémoch. Dokáže rozpracovávať postupy podnikateľského samohodnotenia a vytvárať netradičné opatrenia založené na diagnostických postupoch zlepšovania. Má znalosti z metodológie analýzy a riadenia procesov, ako aj metrologických systémov a je schopný skúmať a vyvíjať nové postupy. Dokáže analyzovať, hodnotiť a riadiť riziká, ako aj navrhovať opatrenia na ich zvládanie. Zároveň dokáže riadiť a navrhovať integrované manažérske systémy. Má znalosti a predpoklady pre prácu v aplikovanom výskume a vývoji procesov a samotných produktov. Má znalosti a predpoklady pre prácu vo vrcholovom manažmente organizácií.

 

 

         Kontakt

  

              TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
              Strojnícka fakulta
            Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií
              KATEDRA BEZPEČNOSTI A KVALITY PRODUKCIE
              Letná 9, 042 00, Košice

              tel: +42155 / 602 2501
              e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.