Úvod

Ponuka publikácií vydaných členmi katedry bezpečnosti a kvality produkcie.

Vybrané publikácie sú dostupné v predajni Elfa (Letná 9).

ukm

Úvod do krízového manažérstva / Oravec, M., Kotianová, Z., Majlingová, A., Adamec, V. - Košice - TUKE - 
ISBN 978-80-553-3733-3.

MPR

Metódy posudzovania rizík v rozhodovacích procesoch / Hana Pačaiová, Zuzana Kotianová, Juraj Glatz, Michaela Balážiková - Košice - Beki - 2016. - 326 s. - 
ISBN 13: 9788055330334.

vyznamrizika

Význam rizika v manažérskych systémoch / Hana Pačaiová, Štefan Markulik, Anna Nagyová - 1. vyd. - Košice : Beki Design - 2016. - 276 s.. - ISBN 978-80-553-2618-4.

Kniha5

Safety Management in a Competitive Business Environment / Juraj Sinay - CRC Press - 2014. - 204 s. -
ISBN 10: 1482203855 / ISBN 13: 9781482203851.

Do predajne>>>

Kniha3

Bezpečnosť pri práci vo vyššom veku / Juraj Sinay, Katarína Šviderová- Košice : TU, SjF - 2013 - 112 s. -
ISBN 978-80-553-1444-0.

Cena: 10 Eur

Do predajne>>>

kniha1

Bezpečná technika, bezpečné pracoviská - atribúty prosperujúcej spoločnosti / Juraj Sinay - Košice : TU, SjF - 2011 - 264 s. - ISBN 978-80-553-0750-3.

Cena: 12 Eur

Do predajne>>>

kniha2

Bezpečnosť a riziká technických systémov / Hana Pačaiová, Juraj Sinay, Juraj Glatz - 1. vyd - Košice : TU, SjF, - 2009 - 246 s. - ISBN 978-80-553-0180-8.

Cena: 14 Eur

Do predajne>>>

Kniha4

Teória a prax bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci /Sinay,Tompoš,Šviderová - 1. vyd - Košice : TU, SjF, - 2011 - 168 s. - ISBN 9788055307916.

Cena: 10 Eur

Do predajne>>>

KnihaOravec11

Závažné priemyselné havárie - Metódy pre posúdenie rizík - Milan OravecSlavomíra VargováJuraj Glatz - 1. vyd - Košice : TU, SjF, - 2014 - 173 s.

ISBN 9788055319322.

Cena: 14 Eur

Do predajne>>>

KnihaOravec21

Manažérstvo priemyselných havárií - Oravec M., Vargová S., Šolc M.- Košice : TU - 2013 - ISBN 9788055316048.

celo MLF

Nízkofrekvenčné magnetické polia v pracovnom prostredí/ Oravec Milan, Lipovský Pavol, Šmelko Miroslav - SPBI - Equilibria s.r.o. - ISBN: 978-80-7385-199-6.

I4 celo Strana 1I4 celo Strana 2

Vývoj a aplikácia metód riadenia rizík pre platformu Priemysel 4.0/ Oravec M., Tomašková M., Balážiková M. - TUKE - ISBN: 978-80-553-2465-4.

SEVESO IIII4 celo Strana 2

Manažérstvo priemyselných havárií - SEVESO III/ Oravec Milan, Vargová Slavomíra, Kotianová Zuzana, Fic Marek - SPBI Ostrava - ISBN: 978-80-7385-181-1.

ZPH cvicebnicaZPH cvicebnica Strana 02

Závažné priemyselné havárie - metódy pre posúdenie rizíkOravec Milan, Vargová Slavomíra, Glatz Juraj - TUKE - ISBN: 978-80-533-1932-2.

Krízové manažérstvo

 Krízové manažérstvo - kauzalita javov v krízovom manažérstveOravec Milan, Kováčová Lucia, Adamec Vilém, Brumarová Lenka  - SPBI Ostrava

ISBN: 978-80-7385-213-9.

Nízkofrekvenčné magnetické pole

Nízkofrekvenčné magnetické pole - prístroje, merania, nové technológieOravec, M., Draganová, K., Lipovský, P., Witoś, M., Šmelko, M. - SPBI Ostrava

ISBN: 978-80-7385-230-6.

hp

História katedry 

 

Katedra Bezpečnosti a kvality produkcie (KBaKP) bola schválená Akademickým senátom SjF TU v roku 2000 a bola konštituovaná 1. Septembra 2001, rozhodnutím dekana fakulty. Iniciátorom vzniku katedry bol Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc., ktorý sa súčasne stal aj prvým vedúcim pracoviska.

Zameranie študijných programov na katedre reflektovalo na rozvoj priemyslu a spoločnosti. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, sa vstupom Slovenskej republiky do EÚ stali hybným motorom konkurencieschopnosti organizácie. Bezpečnosť strojových zariadení je v súčasnosti základným predpokladom zvyšovania produktivity a dlhodobej prosperity organizácie. Kvalita produkcie je kritériom pre udržanie si dobrých vzťahov so zákazníkmi v globálnom trhovom prostredí.

Spolupráca s praxou, najmä v hutníckom, plynárenskom, petrochemickom, strojárskom a automobilovom priemysle, vyústila do tzv. „dopytovo“ orientovaných predmetov zakomponovaných do učebných osnov ako napr. riadenie údržby, manažérstvo rizík, technická diagnostika, riadenie procesov, prevencia závažných priemyselných havárií a pod.

Cieľom Katedry bezpečnosti a kvality produkcie je byť dlhodobo spoľahlivým partnerom v oblasti vzdelávania, výskumu, inovácii a poradenstva v podmienkach Európskeho výskumného a vysokoškolského priestoru.

Jej snahou je, aby výsledky jej aktivít boli prínosom nielen pre partnerov z priemyselnej praxe ale podporovali najmä uplatniteľnosť absolventov fakulty v Slovenskej republike a v zahraničí.

                                                                      

ATP Journal - Rozhovory na diaľku s Vierou Peťkovou nielen o diagnostike a údržbe v priemysle

                                                                      

         Kontakt

  

              TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
              Strojnícka fakulta
            Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií
              KATEDRA BEZPEČNOSTI A KVALITY PRODUKCIE
              Letná 9, 042 00, Košice

              tel: +42155 / 602 2501
              e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.