Aktuality

Naši študenti, v súčasnosti už absolventi št. programu Aplikovaná mechanika, získali ocenenie Literárneho fondu za najlepšiu študentskú vedeckú prácu, k čomu im srdečne gratulujeme!

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy LF na svojom zasadnutí 21.9.2017 udelil Prémie za najlepšie práce Študentskej vedeckej konferencie v šk. r. 2016/2017 študentom: Martin Kučinský, Juraj Kovaľ, Zuzana Polónyová: Konštrukčný návrh a pevnostná kontrola aero-disku osobného automobilu

Ďakujeme za spoluprácu a ostávame s pozdravom.

Mgr. Eva Kenížová
námestníčka riaditeľa

 

V čase od 3. do 5. 10. 2017 našu katedru poctil svojou návštevou prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc., predseda Českej společnosti pro mechaniku, ktorý viedol cyklus prednášok zameraných na riešenie nelineárnych úloh v mechanike kontinua. Prof. Okrouhlík (nar. 1941) je medzinárodne uznávanou vedeckou osobnosťou a i napriek svojmu veku stále aktívne pôsobí ako výskumný pracovník na Ústave termomechaniky Akademie věd České republiky a tiež ako externý učiteľ na Katedře materiálu, Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, ČVUT Praha. Jeho vedecké aktivity sú zamerané prevažne na výskum šírenia vĺn v telesách, aplikácie metódy konečných prvkov v nestacionárnej dynamike, mechaniku kontinua a výpočtovú mechaniku. Kompletný obsah jeho prednášok je k dispozícii tu.


prof. Okrouhlik
prof. Okrouhlik
prof. Okrouhlik

 

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva, pod záštitou Dr.h.c. mult. prof. Ing. Frantisek Trebuna, CSc., dekana Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach a v spolupráci s Českou spoločnosťou pre mechaniku, organizovala v poradí už 55. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Experimentální analýza napětí - EAN 2017. Konferencia sa konala v malebnom prostredí Vysokých Tatier v Novom Smokovci v termíne od 29.5.2017 do 1.6.2017. Zúčastnilo sa jej vyše 100 delegátov prevažne z Česka, Slovenska, Poľska a Nemecka. Organizátori pre účastníkov pripravili bohatý sprievodný program, ktorého súčasťou bola súťaž mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov, výlet lanovkou na Skalnaté pleso a samozrejme spoločenský večer, ktorý spríjemňovala slovenská ľudová muzika. Internetová stránka konferencie: ean2017.kamasi.sk

ean2017
ean2017
ean2017
ean2017
ean2017
ean2017
ean2017
ean2017
ean2017
ean2017

 

Dňa 10.5.2017 sa konalo fakultné kolo Študentskej vedeckej a odbornej činnostiŠVOČ 2017, na ktorom našu katedru v sekcii „Konštrukčné a procesné inžinierstvo“ zastupovali 4 študenti Aplikovanej mechaniky: Bc. Juraj Kovaľ, Bc. Jakub Jacko, Bc. Adam Kaľavský a Bc. Roman Gábik. V tejto sekcii bolo prezentovaných celkovo 13 študentských prác, z ktorých odborná porota vybrala a ocenila tri najlepšie práce. Prvé dve miesta v rebríčku obsadili práve naši študenti!

Na druhom mieste skončil Bc. Jakub Jacko s prácou „Vytvorenie matematického modelu impaktoru detskej hlavy a ladenie odozvy pri náraze do voľného plechu na tuhom ráme“, ktorá vychádzala z diplomovej práce zadanej spoločnosťou Škoda-Auto, a.s..

Na prvom mieste skončila práca Bc. Juraja Kovaľa s názvom „Znižovanie hluku a kmitania odvetrávacieho systému s využitím numerickej akustickej analýzy“, ktorú pre študenta vypísala spoločnosť B/S/H/ Drives and Pumps, s.r.o.. Táto práca zároveň získala cenu Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností za najlepšiu prácu ŠVOČ v akademickom roku 2016/2017. Cenu odovzdal prof. Ing. Peter Demeč, CSc. - predseda klubu Slovenskej asociácie strojných inžinierov (SASI) pri SjF TUKE ako jednej z členských organizácií zväzu. Pripomíname, že cenu ZSVTS získali študenti našej katedry už tretí rok za sebou!

Obom víťazom srdečne gratulujeme a želáme veľa ďalších pracovných i študijných úspechov.

svoc2017a
svoc2017b
svoc2017c
svoc2017d

Foto: www.sjf.tuke.sk

 

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam